Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 490)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

HAD VE MİKTARLAR (2017-2018)
MADDE 104- İlanın şekli 2017 YILI
Tutar (TL)
2018 YILI
Tutar (TL)
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.000 2.200
  3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
2.000-200.000
200.000 ve üzeri
 2.000-200.000
200.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115-  Tahakkuktan vazgeçme  24 27
MADDE 153/A- Teminat tutarı 90.000 100.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

170.000
230.000
190.000
260.000
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 100.000
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 190.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 900 1.000
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,40 2,70
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900 1.000
MADDE 343- En az ceza haddi
  – Damga vergisinde
– Diğer vergilerde
11
21
12
24
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
130 148
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80 90
  3 – İkinci sınıf tüccarlar 40 45
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19 21
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11 12
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5 5,70
  II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

70
80
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40 45
  3 – İkinci sınıf tüccarlar 19 21
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11 12
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5 5,70
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80 3,20
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
210
110.000
240
120.000
  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
210
11.000
110.000
240
12.000
120.000
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 240
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000 5.700
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 290
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
800
160.000
900
180.000
  9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 1.200
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 900
MADDE 355- b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80 2
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400  1.600
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 800
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 400
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.100.000 1.200.000
MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 50.000 57.000