Danıştay 4. Dairesi
Tarih    : 19.10.2017
Esas No : 2013/8939
Karar No  : 2017/6986
VUK Md. 103
6183 s. AATUHK Mük. Md. 35
VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ŞİRKET HAKKINDA TAKİP YOLLARI TÜKETİLMEDEN KANUNİ TEMSİLCİNİN TAKİP EDİLMESİ

Amme alacağının asıl borçlusu olan şirket adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emirlerinin bilinen adreslerinde tebliğ edilemediğinin usulüne uygun olarak tespit edilememesi, dolayısıyla ilanen tebliğ şartlarının oluşmaması halinde, söz konusu ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ edildiğinden ve asıl borçlu olan şirket adına kesinleşmiş bir borçtan söz edilemeyeceğinden, asıl vergi borçlusu şirket hakkında takip yolları tüketilmeksizin vergi borcunun ilişkin olduğu dönemde şirketin kanuni temsilcisi olduğundan bahisle kanuni temsilcinin takip edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacı adına, kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen 10.09.2012 gün ve 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ana takip dosya numaralı ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; dava konusu 10.09.2012 gün ve 52, 54, 57, 65 numaralı ödeme emirlerinin takipten kaldırıldığı anlaşıldığından davanın bu kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığı, diğer ödeme emirleri yönünden ise; amme alacağının asıl borçlusu olan şirket adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emirlerinin bilinen adreslerinde tebliğ edilemediğinin usulüne uygun olarak tespit edilemediği, dolayısıyla ilanen tebliğ şartlarının oluşmadığı, söz konusu ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ edildiğinden ve asıl borçlu olan şirket adına kesinleşmiş bir borçtan söz edilemeyeceğinden, asıl vergi borçlusu şirket hakkında takip yolları tüketilmeksizin vergi borcunun ilişkin olduğu dönemde şirketin kanuni temsilcisi olduğundan bahisle davacının takip edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
 

Karar: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içinde Danıştay’da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.