Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 27.11.2017

Sayı : 67854564-105[1741-5835]-E.83129

KVK Md. 17, 32

GVK Mük. Md. 120

TASFİYE HALİNDE GEÇİCİ VERGİ
BEYANNAMESİ

Tasfiyeye giren kurum için ortaklar kurulunca alınan tasfiye kararının Ticaret Siciline tescil edildiği (tasfiyeye girildiği) tarihi kapsayan dönem için kurum geçici vergi beyannamesi verilmesi, anılan tarihten sonraki dönemler için ise geçici vergi beyannamesi verilmemesi gerektiği hk.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde Müdürlüğünüzün (…) vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi Tasf. Hal. (…) Ltd. Şti. tarafından Başkanlığımıza verilen 10.11.2017 tarih ve 268100 genel evrak kayıt numaralı dilekçe ve eklerinin bir örneği gönderilerek söz konusu dilekçede belirtilen hususlar hakkında dairenizce yapılan işlemlerin belgeleriyle birlikte, Müdürlüğünüz görüşünün de ilavesi suretiyle Başkanlığımıza bildirilmesinin istenilmesi üzerine alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Tasfiye” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un “Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı” başlıklı 32. maddesinin ikinci fıkrasında; kurumlar vergisi mükelleflerince, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Geçici Vergi” başlıklı mükerrer 120. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; hesaplanan geçici verginin üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; yetkili organlarının kararı ile tasfiyesine karar verilen kurumların, tasfiye kararının Ticaret Sicilinde tescil edilmesiyle tasfiyeye girdiği, bu kurumların Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği, söz konusu kurumların, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyecekleri belirtilmiştir.

 

Buna göre; ortaklar kurulunca alınan tasfiye kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih itibarıyla 2012/Temmuz-Eylül (01.07.2012-39.09.2012) dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesinin 2012 yılı Kasım ayının 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve hesaplanan geçici verginin 17. günü akşamına kadar ödenmesi, anılan tarihten sonraki dönemler için ise geçici vergi beyannamesi verilmemesi gerekmektedir.

Bu durumda, 10-12/2012 vergilendirme dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda kanuni süresinde verilmemesi nedeniyle tasfiye memuru adına kesilen özel usulsüzlük cezasının Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve müteakip maddeleri uyarınca düzeltme yapılarak terkin edilmesi gerekmektedir.