Vergi Borçlarının Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini , 6183 sayılı AATUHK’nın 106 maddesi kapsamında 2018 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesi kapsamında ikmalen,
re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2018 yılı için 27 TL’yi aşmaması halinde tahakkukundan vazgeçilebilecektir.
13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)’nde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106’ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 29.12.2017 tarihli ve Mükerrer 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen tutar olan 2018 yılı için 27 TL’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilecektir.
Saygılarımızla…
Kaynak:TÜRMOB