Vergi borcu ,  Vergi Usul Kanun’un 111 ve 6183 sayılı Kanun’un 37. maddesi gereğince; ilgili vergi kanunlarında gösterilen süreler içerisinde ödenmektedir.
Ödeme süresinin son günü, vergi borcunun vade tarihi olarak kabul edilmektedir.  Bundan mütevellit, borcun vade gününün mesai saatinin bitimine kadar ödenmemiş olması durumunda; bu vade gününü izleyen günden itibaren ödeme, gecikmiş olmaya başlamaktadır.
Bundan  dolayı, pişmanlık ve ıslah hükmünün uygulanmasında, haber verme ta­rihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu için; ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirlenen oranlarda uygulanacak gecikme zammı oranında bir zam hesaplanacak ve vergi aslı ile birlikte; haber verme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi koşulu aranılacaktır.
3239 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce, 371. maddenin beş nu­maralı bendinde; mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için “gecikme zammı ora­nında” bir zamla birlikte ve haber verme tarihinden başlayarak 15 gün için­de ödenmesi hükme bağlanmış ve bu bentteki “her ay” deyimi takvim ayı olarak belirlenerek 83 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile de uygulamaya bu şekilde yön verilmiştir.