Vergi ceza hukuku ,  doktrine son dönemde girmiş; vergi hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku disiplinlerinin birlikte değerlendirildiği bir alandır. Vergi ceza hukuku günümüzde başlı başına bir alan olarak değerlendirilmediği için, yasal bir tanımı olmamakla birlikte, vergi hukukunun içerisinde kabul gören vergi kabahatleri ve vergi suçlarının değerlendirildiği bir alandır.
Vergi kabahatleri yönünden idare hukukuna yakınlaşmakta, vergi suçları yönünden ceza hukukuna yakınlaştığı söylenebilir. Özünü vergi usul kanunundan alan vergi ceza hukuku doktrini, vergi hukuku altında değerlendirilen multi-disipliner bir hukuk dalıdır.
Vergi usul kanununda, doktrinde kabahat olarak nitelendirilen vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin öngörülen yaptırımlar kabahatler kanununda alışık olduğumuz bir durumu ne yazık ki yansıtmamaktadır. Şöyle bir örnek düşünecek olursak; milyonluk vergi cezaları usulsüzlük ve zıyaı hallerinde idare tarafından kesilebilmektedir.
Bu noktada bu cezaların hukuk sisteminde hangi hukuk dalının altında olduğu konusu tartışmaya yol açmaktadır. Milyonluk bir vergi cezasına kabahat demek, 6 ay verilen bir suça cezai bir suç demek aslında kabahat ile ceza hukuku anlamında bir suçun ayrımını yaparken temelde bir mantık hatası olduğunu gösteriyor. Suçta ve cezada denge ile silahların eşitliği prensipleri de dikkate alındığında hangisine kabahat hangisine ceza deneceği hususu çok da kolay olmayan bir yere doğru gitmektedir. Vergi ceza hukuku Vergi kabahatlerine ilişkin kesilen cezalara ilişkin genel süre kuralı olan 30 günlük dava açma hakkı bulunmaktadır. Yürütmenin durdurulması yönünde bir karar alınamadığı sürece, tahsil işlemini etkileyen bir durum yoktur. Vergi cezalarına ilişkin ise; kaçakçılık suçlarına ilişkin ceza sınırlarına göre Asliye Ceza Mahkemelerinin yani genel ceza kanunlarına göre bir yetkisi söz konusu olmaktadır.
Bu durum da aslında söz gelimi hakaret ve tehdit suçuna bakan bir mahkemenin Vergi Usul Kanununca düzenlenmiş olan bir kaçakçılık suçuna baktığı bir hal ortaya çıkmaktadır. Bu da aslında spesifik ve kendine has bir düzenlemesi olan vergi ceza yargısının uzman bir mahkemece ve hâkimlerce çözümlenmesi gereğini ortaya koymaktadır.
Kısacası, Vergi Ceza Hukuku, kendine has öğeler barındıran, kabahatler hukuku ve ceza hukuku yollamaları yapan bir alandır.