Vergi uyuşmazlığı ,  vergi idaresiyle mükellefler arasında vergi do­layısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uy­gulamalarından ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, bir vergi inceleme elemanı­nın yapmış olduğu vergi incelemesi sonucu bulduğu matrah farkının, kanuna uygun olmadığının mükellef tarafından ileri sürülmesi, mükellef ile İdare arasındaki uyuşmazlığı doğurmuş olur.
Bu uyuşmazlığın hukuk dünyasın­da sonuç doğurabilmesi için matrah farkı üzerinden verginin tarh edilip, teb­liğ işleminin yapılmış olmasının ayrıca gerçekleşmesi gerekir. Vergi Uyuşmazlığı Bazen paranın çekiciliğinden doğan hatalı hesaplama teşebbüsleri, bazen de ticari ya da diğer faaliyetlerin kişi ve kuruluşlar arasında farklı değerlen­dirmeye tabi tutulmaları, vergi miktarını uyuşmazlık konusu duruma getirir. Vergi daireleri ile mükellefler, kendi görüşlerinin daha doğru olduğundan hare­ketle, anlaşmazlık içine girerler(9). Vergi uyuşmazlığının temelinde mükellef ile vergi dairesi arasında bir “anlayış farkı” ya da “görüş ayrılığı” bulunduğu gö­ze çarpmaktadır