İkametgâh Adresindekilere Tebligat ,tebligatın ikamet adresinde yapılması hususunda her iki kanunda aynı yönde düzenlemeye gitmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu “ikametgâh adresinde bulunanlar” derken (VUK md.94) Tebligat Kanunu “aynı konutta oturanlar” ifadesini kullanmıştır(Teb. K. md.16).
Bu hususta Vergi Usul Kanunundaki “bulunanlar” ifadesinin doktrinde ve birçok Danıştay kararı ile 02.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Tebligat İşletme Usul ve Esaslarında (md.74) Tebligat Kanunundaki “oturanlar” ifadesine yaklaştırıldığı ayrıca kanuna ek fıkra yapan 2365 sayılı kanunun 18.maddesi gerekçesindeki açıklamalardan da 7201 sayılı kanundaki uygulamanın mali tebliğlere uyarlanması amacıyla ek yapıldığı görülmektedir.
Bu nedenle Vergi Usul Kanununda da ikametgâh adresinde bulunanlara tebligat yapılabilmesi için tıpkı Tebligat Kanununda olduğu gibi tebligat yapılacak kişinin aynı evde sürekli oturuyor olması veya evin hizmetçisi, aile fertlerinden biri vb. olması gereklidir. İkametgâh Adresindekilere Tebligat Ancak muhatap ile aynı adreste ikamet eden kimseye ikametgâh adresi dışında yapılan tebligat geçerli olmayacaktır.Öte yandan evlilik dışı olarak birlikte yaşayanlar aynı konutta oturdukları için muhatap adına tebligat almaya yetkili iken aynı binada ikamet edenler. aynı çatı altında oturmayan evlada yapılan tebligatlar
ise usulsüz kabul edilmiştir.