İşyerine Tebligat , Vergi Usul Kanununun 94.maddesinde ve Tebligat Kanununda 17.maddesinde düzenlenmiş olan işyerinde tebligat, muhatapların iş yerinde bulunmamaları halinde aynı yerdeki daimi olarak bir iş akdine göre çalışan memur veya müstahdemlerinden birisine tebligat yapılır.
Yapılan tebligat işlemi bir tutanakla tespit olunur ve tespit olunan tutanakta yer alan muhatabın memuru ya da müstahdemi olduğuna ilişkin bilgi aksi ispat edilene kadar her zaman doğrudur“.
Dolayısı ile iş yerine müşteri olarak gelenler, ziyarete gelenler memur ya da müstahdem sınıfına girmedikleri için bunlara yapılacak tebligat usulsüz olacaktır”.
Muhatapla aynı işyerinde çalışmakla birlikte muhatabın daimi memuru ya da müstahdemi olmayıp iş arkadaşı olan kişiye yapılan tebligatta usulsüzdür.
Kooperatifin bulunduğu apartmanın kapıcısına tebligat yapılabilmesinin koşulu ise bu kişinin tüzel kişiliğe ait işyerinde müstahdem olarak çalıştığının tespitidir”. İşyerine Tebligat lşyerinde muhatapların yokluğunda işçi veya müstahdemlerinden birine yapılacak tebligatlarda işleri idare eden
ustabaşı varken normal bir işçiye tebligat yapılmaması yapılmamalıdır.
Ayrıca tebligat yapılacak memur veya müstahdemin bu işyerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı bir işçi olup olmamasının da herhangi bir ehemmiyeti yoktur”.
Öte yandan, muhatabın işyerinde çalışan, memur ya da müstahdeme işyeri adresi dışında yapılacak tebligat geçerli olmayacaktır”.