Mükellefiyet İle İlgili Ödevlerin Yerine Getirilmemesi yürürlükteki mevzuatlar mükellefe belli bazı ödevler yüklemektedir. En önemli ödev hiç kuşkusuz ki vergi borcunun zamanında ve kanunlarda belirtilen biçimde ödemektir“. Mükellefe, vergisinin ödenmesi yanında 213 sayılı VUK’un mükellefin ödevleri başlıklı kısmında belirtilen diğer bazı ödevler yüklenilmiştir.
Bu vergisel yükümlülükler; iş başlama, adres değişikliği, işi bırakma durumlarında bildirimde bulunma, beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz etme ve diğer ödevler şeklindedir.
Sahte fatura düzenleyenlerin en önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi de, vergi kanunlarında düzenlenen kurallara, haliyle kanunun yüklemiş olduğu vergisel ödevlere uymamaktır.
Hal böyle iken, bazı durumlarda iyi niyetli mükellef (sahte fatura düzenleme kastı olmayan) vergi kanunlarının kendisine yüklediği vergisel ödevleri yerine getirememektedir. Mükellefiyet İle İlgili Ödevlerin Yerine Getirilmemesi Örneğin adres değişikliğinin vergi idaresine bildirilmesi gerektiğinin bilinmemesi veya yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle vergi borcunun ödenememesi gibi durumlarda salt vergisel ödevlerinin yerine getirilmediğinden bahisle sahte fatura düzenleyiciliği suçlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır.

Yerine getirilmeyen vergisel ödevlerin niteliğine, nedenine bakılmalı vergi idaresi tarafından başkaca tespitlerde bulunulmalıdır.