Tasfiye ve İflas Döneminde Tebligat ,tasfiye süreci devam eden kurumların kanuni temsilcisi sıfatına sahip olan tasfiye memuru bu kurumların tüm işlemlerinden sorumludur“.
Bu nedenle tasfiyeye giren tüzel kişilerde tasfiye öncesi ve tasfiye dönemine ait vergi ve cezalarına ilişkin tebliğin tasfiye memuruna yapılması,ancak kurumun tasfiyesinin sona erdiğinin genel kurulda kabul edilmesi veya genel kurul kararının ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmesiyle tüzel kişiliğin sona ermesi ile tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketler için yapılacak tebligat ise; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilci adına”” tasfiye dönemi için tasfiye memuru adına yapılır’”.
Konu ile ilgili bir Danıştay bir kararında 5.12.1989 gün ve 2415 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek anonim şirketin 7.10.1989 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmiş, aynı genel kurul toplantısında bir de tasfiye memuru atanmıştır. 1990 yılı Şubat Mayıs ayları için düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerinin 7.10.1989 tarihinde tasfiyeye girmesi nedeniyle şirketi temsile yetkisi bulunmayan ve tasfiyeden önceki dönemde şirket kurucu ortağına tebligatın yapılarak haber verdiği anlaşılmıştır.
Şirket adına düzenlenen uyuşmazlık konusu vergi ve ceza ihbarnameleri davacıya tebliğ edilmiş ise de. şirket adına düzenlenen ihbarnamenin davacıya tebliğ edilmiş olmasının, davacı yönünden hüküm ifade etmeyeceği hüküm ifade edebilmesi için tebliğin kanuni temsilci sıfatına haiz tasfiye memuruna yapılması gerektiğine kararı verilmiştir”. Tasfiye ve İflas Döneminde Tebligat Borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirmeye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemleri yapmaya yetkili ve zorunludurlar. ) ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 17.maddesinde (Tasfiye memurunun sorumlulukları: tasfiye beyannamelerinin kanuna bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi, tasfiye karının hesaplanması, tasfiye işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini vergi daire- sinden istenmesi ve diğer işlemler..) de tasfiye memurunun sorumluluklarından ayrıntısıyla bahsedilmekte ve tasfiye sürecinin, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlayacağı ve tasfiye kararının tescil edilmesiyle de sona ereceği bildirilmiştir (KVK md.17/1- a).

Muhatabın iflas halinde olması durumunda; iflasa giriş tarihinden önceki dönemler ve iflas dönemine ilişkin tebligatlar (tebliğ evrakının vergi/ceza ihbarnamesi olması halinde vergi ve ceza tarhiyatlar mükellef kurum adına yapılacak) ilgili dönemde kanuni temsilci olan iflas idaresine yapılır.
Muhatabın iflasının kapatılmış olması yani mükellef kurumun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği sona erdiği durumunda ise; tebliğ zarfı üzerinde mükellef kurumun unvanı yanında kanuni temsilci olduğu belirtilerek tebliğin muhatabının da ismi yer almak kaydıyla; iflas öncesi dönemlere ilişkin tebligatlar (tebliğ evrakının vergi/ceza ihbarnamesi olması halinde vergi ve ceza tarhiyatları mükellef kurumu temsilen ilgili dönemdeki kanuni temsilci adına yapılarak) ilgili dönemdeki kanuni temsilcilerine, iflas dönemlerine ilişkin tebligatlarda ise (tebliğ evrakının vergi/ceza ihbarnamesi olması halinde vergi ve ceza tarhiyatları mükellef kurumu temsilen ilgili dönemdeki kanuni temsilci olan iflas idaresi adına yapılarak) kanuni temsilci olan iflas idaresine yapılır .