Tebligatın Bizzat Muhatabın Kendisine Yapılması,tebligat kural olarak mükellefine, kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.
Mükellef kavramının kapsamına VUK’un 8.maddesinin 4.fıkrasında yer alan “mükellef tabiri vergi sorumlusunu da kapsar” ifadesinden yola çıkarak VUK 94.maddesinde kural olarak tebligatın yapılacağı kişilerden birinin de verginin ödenmesi bakımından. alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan vergi sorumlusu olduğu sonucuna ulaşılmalıdır.
Ayrıca mükellef kavramı bununla da sınırlı kalmayıp vergi daireleri veya inceleme elemanları tarafından vergiyi doğuran olayla açık şekilde ilgisi bulunan üçüncü kişilere yazılan bilgi isteme yazılarındaki vergiyi doğuran olayın üzerinde doğmadığı kişilerde mükellef kavramı içinde değerlendirilmelidir. Gerçek Kişilere Tebligat Tebliğ işlemlerinde muhatabın bizzat kendisine yapılacak tebligat, işlemin amacına ulaşmasının en iyi yoludur. Ancak muhataba yapılacak tebligatlarda, muhatabın yapmış olduğu işlemlerin hukuksal açıdan sonuç doğurmasını
ifade eden fiil ehliyetine sahip olması ve fiil ehliyetinin tüm koşullarına sahipler türlü eylemi bizzat yapabilecek durumda olmasını ifade eden tam ehliyetli olması gerekir.
Muhatabın fiil ehliyetine sahip olması için küçük olmaması,kısıtlı olmaması ve temyiz gücüne sahip olması şartı aranır ve ancak bu şartları taşıyan muhataplara tebligat yapılabilir. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı ya da başka bir engel nedeniyle kendisi ile anlaşma imkânı olmayan muhataba tebligat yapılmaz“.

Muhataba tebligatın yapılması tebliğin amacı açısından önemli olsa da bu şartları sağlamayan veya şartları sağlayacak olsa bile muhatapların adresinde bulunmam alan halinde hem işlemin zamanında yapılmasını sağlamak,hem muhatabın haklarını korumak hem de kötü niyetli muhataplara karşı tedbir almak amacıyla tebligat, kanunun izin verdiği başka şahıslara da yapılabilmektedir“.