Tüzel Kişilere Tebligat, belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal ve kişi toplulukları olan tüzel kişiler özel hükümler uyarınca kişilik kazanırlar (MK md.47) ve iradelerini organları aracılığı ile açıklarlar (MK md.50).
Tüzel kişilere tebligat, bunların başkan müdür ya da kanuni temsilcilerine yapılır. Eğer tüzel kişilerin birden fazla müdür veya temsilcisi varsa tebligatın bunlardan bir tanesine yapılması yeterlidir (VUK md.94; Teb. Kan md.12).
Kanun hükümleri gereğince tüzel kişilerden kasıt Ticaret şirketleri (Anonim, limited, komandit, kolektif şirket, kooperatifler), Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Kamu idareleri (mahalli idareler, belediye, köy), Kamu kurumları (üniversiteler, TRT vd.)118 gibi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda [, II, III ve IV sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlardır (Teb. Yön md.20/2). Kamu hukuku tüzel kişisi olan kamu idareleri ve kurumları aslında şahsi tüzel kişilikleri olmamasına karşın devletin kendisinden gelen tüzel kişiliğe devletin asli icra organları olmaları nedeniyle sahiptirler. Bu nedenle bunlar tebligat çıkarabilecekleri gibi tebligatta kabul edebilirler”.
Tüzel kişilerde başkan, müdür ve temsilcilerin belirlenmesi; ticaret şirketlerinde Ticaret Kanunu veya sözleşme, kooperatiflerde Kooperatif Kanunu veya sözleşme ile derneklerde Dernek Kanunu. vakıflarda ise vakıf senedi ile belirlenir. Kamu hukuku tüzel kişilerinde ise ilgili kanunlardan tespit edilir.
Tüzel kişiler ilişkilerinde ya kendi organları içinden seçtiği kanuni temsilci ya da dışarıdan tayin edilen iradi temsilci vasıtasıyla temsil olunurlar. Vergi Usul Kanunu açısından ister kanuni temsilci ister iradi temsilci olsun tebligat
yapılmasında sakınca yoktur. Tüzel Kişilere Tebligat Tüzel kişilerde tebligatın yetkili kişiye verilmesi yapılan işlemin geçerliliği açısından önemli olması nedeniyle tebligatın yapılacağı şirketler açısından kimlerin yetkili olduğunu iyi bilmek gerekir. Yapılacak tebligatta kolektif şirketlerde kanuni temsilci şirketi idare eden ortaklar (TTK md.233), komandit şirketlerde komandite ortaklar (TTK md.309/2), anonim şirketlerde, kooperatiflerde ve derneklerde yönetim kurulu (MK md.85), limited şirketlerde şirket sözleşmesinde yer alanlar (TTK md.623), vakıflarda Vergi Usul Kanununun ifade ettiğinin aksine tüzel kişiliğe sahiptir (MK md.101) ve bir yönetim organı vakfı temsil etmekle görevlidir (MK md.109).
Tebligat yapılacak kimselerin herhangi bir sebeple normal iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebligatın tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur ve müstahdemlerinden birine (örneğin apartman kapıcısının tüzel kişiliğe ait işyerinde çalışması şartına bağlı olarak tebliği kabule yetkili olmasımı) yapılması gerekir.(Teb. Kan. md.13; T.l.U.E md.42/1).
Ancak, kendisine tebligat yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir. Eğer bu kişilere de ulaşılamıyorsa ancak o zaman o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme tebligat yapılır (T.I.U.E md.42/2-3).

Örneğin Danıştay bir kararında şirket adresinde şirketin defter ve belgelerini tutmakla görevli olan kişiye tebligatı kişinin bu işle uğraşıyor olmasının şirketin personeli olduğuna dair yeterli bir kanıt olması nedeniyle kabul etmiştir. Tebligat yapılacak yetkili temsilci yerine tüzel kişinin memur veya müstahdemine tebligat yapıldığı zaman tebliğ mazbatasına bunun nedenlerinin açıkça yazılması gerekir. Tüzel kişiliğin kanuni temsilcisinin birlikte oturduğu kişilere iş yerinde yapılan tebligat usulsüzdür.
Tüzel kişiliği olan kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebligatlar da ise, bunların en büyük yönetici veya yardımcılarına ya da en büyük yöneticinin yetkili kıldığı kişilere yapılır (VUK md.98). Örneğin; Kural olarak Belediyelerde Belediye Başkanına, Köylerde muhtara veya Üniversitelerde rektöre yapılır.