Adli Nitelikteki Vergi Suçları ve Cezaları ,adli yargıda, ceza muhakemesi hukukunun ilkeleri uygulanarak kovuşturulan vergi suçlarının, Ceza Kanununda yer alan suçlardan bir farkı yoktur.
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ceza mahkemelerinde yargılanacak vergi suçları  da , Ceza Kanununda yer alan suçlar gibi kamu düzenini ilgilendirmektedir.İnceleme konumuz olan,Vergi Usul Kanununun 359’ncu maddesindeki “kaçakçılık suçları”,362’nci  maddesindeki “vergi mahremiyetinin ihlali” ve 363 üncü maddesindeki “mükellefin özel işlerini yapmak” suçları da bu mahiyettedir.
Bunların, Ceza Kanunundan ayrı bir kanunda yer alması, ceza hukukundan tamamen ayrı temellere dayandığını göstermez. Suç ve ceza konuları sonuç olarak ceza hukukunun temelini oluşturur, Vergi suç ve cezalarına ilişkin kuralların Ceza Kanunlarından ayrı ve özel kanunlarda yer alması vergi ceza hukukunun bağımsız olup olmadığı sorusunun ortaya çıkarmıştır“.
Vergi suçlarının özellikleri nedeniyle kendine özgü olaylar ve bunları düzenleyen kuralları olduğu, bu sebeple genel ceza hukuku dışında ayrı bir vergi ceza hukuku kurallarına göre incelenmesi gerektiği, bunun yanında, vergi ceza hukukundaki suç ve ceza kuralları, genel ceza hukukunun kurallarıyla aynı olduğu savunulmuştur. Her şeyden önce suç, ceza hukukunun temel kavramlarından biridir ve bu kavram bütün kast, ihmal, teşebbüs, tekerrür, iştirak, vb şekilleriyle ceza hukukunun konusudur”. Adli Nitelikteki Vergi Suçları ve Cezaları Nitekim 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 5.maddesinde Ceza Kanununun genel hükümlerinin, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir.
Vergi kaçakçılığı suçunda 4369 Sayılı Kanunla yapılan yeni düzenleme ile Ceza Kanununda yer alan benzer suçlarla yakın benzerlik içine girmiştir. Bu durum şu soruyu akla getirmektedir; acaba vergi kaçakçılığı suçu ve cezası Vergi Usul Kanununda düzenlenmek yerine, kaçakçılık fiillerine Ceza Kanununda yer alan benzer fiillere uygulanan yaptırımlar uygulanamaz mıydı? Ya da vergi kaçakçılığı sayılan fillerin Vergi Usul Kanununda tanımı yapılıp bunlara uygulanacak yaptırım konusunda Ceza Kanunundaki benzer suçlara uygulanacak yaptırımlara yollama yapılabilir miydi? Bizce, vergi kaçakçılığı suçlarının ve bu suçlara uygulanacak cezaların VUK’nda, aynı madde içerisinde düzenlenmesi yerinde olmuştur.
Son olarak şunu söyleyebiliriz: Vergi kanunlarınca düzenlenen bir kurala uyulması ya da uyulmaması Devletin mali menfaatlerine zarar veriyor ve devlet hem menfaatlerinin alacaklısı sıfatıyla hem de bu fiilleri emreden ve yasaklayan organ olması sıfatıyla müdahale ederek, başlıca maksadı azap ve ıstırap çektirmek olmayıp da devletin vergi alacağını tahsilden ibaret olan müeyyideler koyuyor ve bu müeyyideler esasta idari nitelik arz eden organlar ya da idari yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler tarafından ve ceza usulünün dışında kalan usullerle tatbik ve

infaz ediliyorsa bu nevi fiiller esasta vergi hukuku ve neticede idare hukuku sahasında kalan fiillerdir, buna karşılık vergiyi tahsil maksadı ikinci plana geçiyor ve devlet emir ve yasak koyan bir kamu otoritesi sıfatıyla müdahalede bulunarak vazediyor azap ve ıstırap çektirme gayesini güden bir müeyyide yargı yetkisi haiz bağımsız adliye organları tarafından ve ceza usul hukukunu  teminat ve usul kaideleri çerçevesinde  tatbik ve infaz ediliyorsa, bir suç karşısında bulunulduğu anlaşılır.