İlanen Tebliğin Dava Açma Süresi , 2577 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça sürenin. son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra başlayacağı öngörülmüştür.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ila 106 ncı maddelerinde ise ilan yoluyla yapılacak tebliğe ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Vergisel işlemlerle ilgili ilan yoluyla yapılacak tebligatlarda Vergi Usul Kanununa göre ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine müracaat edilmesi veya tebligat yapılacak adres bildirilmesi istenir. İlan üzerine bizzat veya bivekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır.
Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 213 sayılı VUK 100 üncü madde hükmü uygulanır. Söz konusu maddeye göre bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. İlanen Tebliğin Dava Açma Süresi İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dolayısıyla tebliğin yapılmış sayıldığı günü izleyen tarihte dava açma süresi işlemeye başlar. Aynı şekilde, 6183 sayılı Kanuna dayalı tebligatların da, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılması icap etmektedir. (6183 S.AATUHK 8 md.)