Takdir Komisyon Kararlarına Dava Açma Süresi  , 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Kanunun mükerrer 49 ncu maddesine göre Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı Resmî Gazete ile ilânını izleyen onbeş gün içinde Danıştay’da dava açabilir.
Söz konusu kanunun anılan maddesine göre; vergi mahkemelerince Verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştaya başvurulabilir. Danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, davanın onbeş gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılır. Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır Takdir Komisyon Kararlarına Dava Açma Süresi Aynı Kanunun 267 nci maddesinin üçüncü sırasında bulunan takdir esası ile ilgili belli edilemeyen emsal bedelleri; ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur.
Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.Ayrıca Vergi Dairesi İşlem Yönergesinin 207 nci maddesine istinaden Vergi dairesi, takdir komisyonu tarafından takdir olunan matrahlar için dava açabilmektedir.