Vergi Hukukunda Ceza, vergi hukukundaki suçların yaptırımıdır.Ceza hukukundaki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi vergi hukukunda da aynen geçerlidir.
Vergi cezasında amaç; vergi kanunlarına karşı işlenecek suçları önlemek, işlenmiş olanlardan devletin gördüğü zarara eşit bir karşılık olmak değil, zararı aşan tutarda karşılık alma yoluyla suçluyu cezalandırmak, bazı suçlarda da hürriyeti bağlayıcı ceza vermektir.
Vergi suçları ve karşılığı olan vergi cezaları kendi içinde iki büyük bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan; idarenin vermiş olduğu cezaların niteliği tartışmalıdır, Bunların vergi zammı olduğu“, tazminat olduğu”, idari ceza olduğu görüşleri savunulmuştur.
Bu suçlara uygulanacak yaptırımın idari ya da mali bir ceza olmasının karşılığı olarak, vergi kaçakçılığı suçuna uygulanacak yaptırımında adli ceza niteliğinde olduğu tartışmasızdır. Çünkü yaptırım, adli makamlarca ve adli yargılama usullerine göre uygulanmaktadır. Vergi Hukukunda Ceza Yaptırımın hürriyeti bağlayıcı ceza niteliği taşıması ve ceza yargılama mercilerince, ceza yargılama usulü uygulanarak verilmesi halinde vergi cezalarının teknik anlamda ceza olduğu tereddütsüzdür“.  Dar manada vergi suçları, kamu düzenini bozar niteliktedir. Bu suçlara verilecek cezalar tam anlamıyla adli ceza niteliğindedir.
Vergi Usul Kanununda yer alan vergi cezaları, hazinenin çıkarlarına gayri meşru yollarla zarar veren bir vergi yükümlüsü ya da kanunun belirttiği bir hususu yapmaya ya da yapmamaya zorunlu kılınan bir kimsenin davranışını yaptırıma bağlamaktan ibaret bulunan birtakım önlemlerdir.

Vergi Usul Kanununun 331. maddesi cezalarla ilgili şu tanımlamayı yapmıştır: “Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler bu kitapta yazılı vergi cezaları ve diğer cezalarla cezalandırılırlar.” O halde vergi kanunlarının, karşılığında bir ceza saptamamış olduğu fiillerin işlenmesi suç sayılmaz.