Vergi Kaçakçılığı Suçu, Suçluların İadesi Anlaşmalarına Konu Olmamaktadır ,mali suçlardan dolayı, eğer genel nitelikte yapılan suçluların iadesi anlaşmasında ayrıca bahsedilmemişse , başka bir devletin toprağına sığınan suçluların, toprağında suç işledikleri devlet makamlarına iade edilmeyecekleri konusunda genel bir prensip vardır.
Devletler ikili ve çok taraflı anlaşmalarla ağır cezalık suçlarda suçluların yargı önüne çıkartılması için yardımlaşma anlaşmaları düzenlemektedirler. Vergilerin tahsiline ilişkin idari yardımlaşma alanında rastlanılan engellere benzer nedenlerle vergi idareleri bu tür yardımlaşmaya şimdiye dek pek girişmemişlerdir. Avrupa ülkeleri, “yargı alanında yardımlaşma” konusunda birtakım anlaşmalar yapmışlardır.
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS) (Avrupa Konseyi Sözleşme No. 30) ve onun ek protokolleri, ağır ceza işlemleri ile suçluların iadesi konularında taraf ülkelerin yargı makamlarına büyük ölçüde yardımlaşma imkanı sağlamaktadır.
Ancak bazı özel durumlarda, mali suçlara da uygulanabilir görülmesine rağmen, Avrupa Anlaşması henüz mali konulardaki suçların yargı alanındaki yardımlaşma kapsamına dahil olabileceği şeklinde bir görüş yansıtmamaktadır. Yani yargı alanındaki yardımlaşmalara,mali suçlarında dahil edilmesi gibi bir görüş henüz oluşmamıştır. Vergi Kaçakçılığı Suçu, Suçluların İadesi Anlaşmalarına Konu Olmamaktadır Sözleşmenin 2’nci maddesi uyarınca, talebe ilişkin suçlar kendisinden yardım talebinde bulunulan tarafça, siyasi suçlarla veya siyasi suçlarla bağlantılı olan suçlarla ya da mali suçlarla ilgili sayılıyorsa veya kendisinden yardım talebinde bulunulan taraf, talebin yerine getirilmesini memleketin egemenlik, güvenlik, kamu düzeni veya diğer öz çıkarlarına halel getirecek nitelikte görüyorsa, talebi kabul etmeye bilecektir.
Bazı hallerde talebe ilişkin suç siyasi veya mali nitelikte olmasa bile, eğer talep edilen işlem karşı devletin mevzuatı ile uyumlu değil ise bu talep kabul edilmemektedir.
Ancak, mali suçlar alanında da devletler arasında da karşılıklı adli yardımlaşmanın oluşabilmesi mümkündür. Vergi, resim, kambiyo ve gümrük konularında anlaşmadaki koşullara uyan suçluların iadesi, ancak her suç ya da suç kategorisi için bu hususun sözleşme yapan taraflarca kararlaştırılmış olması halinde söz konusudur. Buna göre mali suçlarda genel suç niteliği olmadığından özel anlaşmalara gereksinme vardır.