Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tamamlanmasının Vergi Zıyaı İle İlgisi  , VUK’nun 359 uncu maddesinin (a) fıkrasının birinci bendinde yer alarak kısaca “çift defter kullanmak” şeklinde de bahsedilen, “defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek“ fiilinin, bu maddede yer alan diğer kaçakçılık fiillerinden farklı bir yönü vardır.
Kanun koyucu “çift defter kullanmak” fiilinde, vergi matrahının azaltılması sonucunu doğurucu hareketin varlığını, suçun oluşması için gerekli saymıştır. Diğerlerinde fiilin işlenmesi yeterli bulunmuşken, bu fiilde hareket tek başına yeterli olmayıp, hareketin aynı zamanda vergi matrahının azalması sonucunu doğurucu etkisinin bulunması gerekmektedir.
Çift kayıt tespit edilmesi halinde doğrudan doğruya kaçakçılık suçu oluşmuş olmayacak, çift defter kullanımının ayrıca vergi matrahının azalması sonucuna etkili olması da aranacaktır. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tamamlanmasının Vergi Zıyaı İle İlgisi Ancak burada bahsi geçen husus, vergi zıyaından farklıdır. Matrahtaki her azalış, mutlak surette vergi zıyaına yol açmayabilir. Bu iki kavram farklı şeyleri ifade etmektedir. Çift defter kullanma suçunun oluşması için, bu kullanımın vergi matrahı azaltıcı nitelikte olması, yeterli olup, ayrıca vergi zıyaı aranmayacaktır.
Zaten, yasa koyucu da vergi matrahının azalması sonucuna doğuracak şekilde kavramını kullanmış ancak, vergi zıyaı kavramını kullanmamıştır.