Vergi Kaçakçılığı,birleşmiş milletler teşkilatınca hazırlanmış bir kaynağa göre’”, “kaçırma” ve “kaçınma” fiilleri kısaca şöyle tanımlanabilir; “vergi kaçırma, vergi hukukunu oluşturan kurallara bilinçli ve kasıtlı olarak uyulmaması halidir”, “vergiden kaçınma ise; genel ifadesiyle, mükelleflerin herhangi kasıt ve niyetleri olmamasına rağmen, yasadan doğan vergi yükümlülüklerini ihmal ve hata sonucu yerine getirmemeleridir.
Bu metinde vergi kaçırma girişimlerinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda, gelirin dışarıya transferi amacıyla kıymetli şeylerin ülke dışına kaçırılması, kayıt ve belgelerde tahrifat yapılması, ülke dışında mal varlığı ve gelire ilişkin bilgilerin gizlenmesi gibi vergi kaçırma girişimlerinden bahsedilmiştir.
Burada belirtilen “vergi kaçırma” aslında, konumuz olan vergi kaçakçılığı suçunun değişik bir nitelendirilmesi, daha doğrusu farklı bir tanımıdır. Bu tanımla vergi kaçakçılığından değil de vergi kaçırma halinden bahsederek daha geniş bir perspektiften olaya bakılmıştır. Tanımda vergi hukukunu oluşturan kurallara bilinçli ve kasıtlı olarak uyulmaması denilmek suretiyle, geniş kapsamlı bir tanım yapılmıştır.
Bu tanım 359 uncu maddeyi de kapsamına almaktadır. Tanımda vergi kaçırmanın bilinçli ve kasıtlı olmasından bahsedilerek, dar anlamda vergi kaçakçılığı suçuna yaklaşılmıştır. Yine tanımda vergi hukukunu oluşturan kurallar denilmek suretiyle de, bütün vergi kanunlarına aykırı hareketler tanım kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda 344 üncü maddeyi de bu tanım kapsamında vergi kaçırma hali olarak sayabiliriz. Vergi Kaçakçılığı Tanımda tüm vergi hukuku kurallarına aykırı hareketler vergi kaçırma olarak nitelendirilmiştir. Bu özelliği ile geniş kapsamlı bir tanım yapılmış ve vergi kaçırma fiillerinin kapsamı geniş tutulmuştur.
Mevzuatımızda kaçakçılık teşkil eden fiiller 359 uncu maddede tek tek gösterilmiştir. Bunun dışındaki vergi kanunlarına aykırı fiiller olsa olsa “vergi zıyaı suçu” ya da “usulsüzlük” oluşturabilir.
Kaçakçılık suçunun düzenlendiği eski 344 üncü madde metninde vergi kaçakçılığı şu şekilde tanımlanmıştı; “Kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi zıyaına sebebiyet verilmesidir”. 4369 Sayılı Kanun ve devamında 5728 Sayılı Kanun değişiklikleri ile 344 üncü madde metni tamamen değiştirilerek burada, “vergi zıyaı ve cezası” düzenlenmiş, vergi kaçakçılığı suçu ve cezası ayrı bir maddede 359’ncu maddede düzenlenerek ,vergi kaçakçılığı suçunun tamamlanması için vergi zıyaının bulunması şartı kaldırılmıştır.

Bütün bu izahlarımızdan hareketle vergi kaçakçılığı suçunu; “VUK’nun 359’ncu maddesinde yer alan fiillerin kasten işlenmesi” olarak tanımlayabiliriz.