Elektronik Tebligat Sistemi Dışında Kalmak Mümkün müdür? , Firma olarak e-Tebligat başvurusu yapılmadı ve bununla ilgili özel usulsüzlük cezası kesildi. Ancak yine de e-Tebligat başvurusu yapılmadı ve yapılmayacak. Bu durumda, Maliye Tebligatlarını elden yapmak zorunda mıdır?
Nedeni: Çünkü başka bir firmaya ceza kesilmiş ve e-Tebligat bakılmadığı için dava ve ceza indirimi süresi kaçırıldığından firma sahibi e-Tebligat istemiyorum diyor.
Elektronik ortamda tebliğin yasal dayanağı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi olup, 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler, bildirimde bulunmak ve elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundalar.
Ayrıca Tebliğ’de: elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257. maddeleri uyarınca, VUK’un mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyide uygulanacağı; ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edileceği ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılacağı belirtilmiş.
Buna göre, mükellefin tercih hakkı bulunmamakta olup, Maliye tebligatları elden yapmak zorunda değildir. Ceza kesildikten sonra elektronik tebligat sisteminin kullanılması için gerekli işlemler re’sen yapılmaktadır.

Ayrıca sürelerin kaçırılması ile ilgili endişe etmeye gerek yok. Zira elektronik tebligat sistemi üzerinden gönderilen tebliğ evrakı ile ilgili olarak mükellefin tercihine göre, kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmakta ve tebliğ evrakı, elektronik ortamdaki adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.