Pişmanlık ve Islah Nedir ? , Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren, Kanuna aykırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, belli koşullan yerine getirmeleri kaydıyla vergi ziyaı cezası kesilmez, kaçakçılık cezasına hükmolunmaz.
Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesindeki pişmanlık koşullarına uygun olarak, durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında “kaçakçılık suçları ve cezaları” uygulanmaz (VUK Madde 359).
Buna göre pişmanlık, VUK’un 371. maddesinde beş bent şeklinde yazılı koşulların tahakkuku ve mükelleflerin re’sen başvurulan üzerine; zamanında yerine getirilmeyen kanuni yükümlülüklerin, daha sonraki bir dönemde ve cezasız olarak yerine getirilmesini mümkün kılan bir müessese olarak tanınalanabilir.
Bir başka tanıma göre pişmanlık beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için geçerli olan ve temelinde vergi ziyaı yatan olayın, mükellefince kendiliğinden haber verilmesidir. Pişmanlık koşullarına uyulmaması, cezalı tarhiyat yapılmasını gerektirir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.