Limited Şirket Devredildiğinde, Şirketin Vergi Borcu da Devrolur mu?
Sahibi olduğum şirketi bir başkasına devredeceğim. Şirketin 15 bin TL vergi borcu bulunmaktadır. Vergi borcu da devir olur mu?
Sahibi olduğunuz şirketin türünü belirtmemişsiniz. Şirketiniz Limited şirket olmalı. Buna göre, şirketin borcu şirket kayıtlarında yer aldığından, doğal olarak devir sonrasında da şirket kayıtlarında yer almaya devam eder. Ancak ortaklık payının devri, sizi sorumluluktan kurtarmaz.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesine göre, limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından (vergi borcundan) sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar.

Ortağın şirketteki sermeye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Dolayısıyla ortak olarak sermaye hisseniz oranında sorumluluğunuz devam eder.