Vergi Davalarında İstinaf ve Temyiz Sınırları
A-Hangi Vergi Davaları İçin İstinaf Yoluna (Bölge İdare Mahkemesine) Başvurulabilir?

İlgi Kanunun 19.Maddesi ile değiştirilen 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesi uyarınca;
1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak,
a- Konusu 5 bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları,
b-Tam yargı davaları,
c-İdari işlemlere karşı açılan iptal davaları,
hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
2. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir.
3. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
4. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.
5. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
6. Bölge idare mahkemelerinin temyize açık olmayan kararları kesindir. Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce 7 gün içinde tebliğe çıkarılır.
7. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
8. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.
B- İstinaf Yolu (Bölge İdare Mahkemesi) ve Temyiz İçin Vergi ve Ceza Sınırları Ne Kadardır?
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun EK-1.Maddesi uyarınca bu kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298!inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk Lirası’nı aşmayan kısımları dikkate alınmaz.
Buna göre dava sınırları şöyledir:
 

Dava Türleri Üst Sınır (TL) İstinaf veya Temyiz
Tek Hakimle Bakılacak Vergi Davalarında Üst Sınır 36.000.-TL’ye Kadar İstinaf Açık
Heyetle Bakılacak  Vergi Davalarında Alt Sınır 36.000.-TL’nin Üstü İstinaf Açık
Tek Hakimle Bakılacak Vergi Davalarında Kesinlik Sınırı 5.000 İstinaf Yok
İstinaf Mahkemelerinde Vergi Ceza Üst Sınırı 117.000 Temyiz Yok
Temyiz Vergi Ceza Davalarında Alt Sınır 117000.-TL’nin Üstü Temyiz Var

 
Bu sınırlar, davaların açılış tarihine göre yaşama geçmektedir. Bu nedenle 2018 yılında açılmış davalarda 2018 yılına ilişkin parasal sınırlar uygulanacaktır.
Sınırlar hesaplanırken dava tutarı şöyle hesaplanır:
 

Dava Türleri Dava Tutarı (TL)
İhbarnameye Karşı Açılan Davalar Tarh Edilen Vergi + Kesilen Vergi Cezaları
Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalar Tahsil Edilmesi İstenilen Vergi + Vergi Cezası + Gecikme Zammı

 
Kaynaklar:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
18.06.2014 – 29044 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 
Kaynak:YMM Zekeriya Aslan -muhasebetr.com