Limited Şirketin ve Anonim Şirketin Avantajları ve Dezavantajları , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir :
 

            ANONİM LİMİTED
Asgari Sermaye 50.000,-TL asgari sermaye ile kurulur. 10.000,-TL asgari sermaye ile kurulur.
Ortak Sayısı Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek kişi ile kurulabilir. Ortak sayısı 50’yi geçemez.
Payın İtibari Değeri Her bir payın itibari değeri en az 1 kuruştur. Her bir payın itibari değeri en az 25,-TL’dir.
Kayıtlı Sermaye Şirket kuruluşunda veya sonradan bu sisteme geçebilirler. Kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir.
Halka Açılma Halka açılma imkanı vardır. Halka açılma imkanı yoktur.
Tahvil Çıkarma Tahvil çıkarabilir. Tahvil çıkaramaz.
Yönetim Hakkı ve Temsil Yetkisi Şirket ortağının yönetim kurulunda olması zorunlu değildir. En azından bir ortağın müdür olması zorunludur.
Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Aşağıdaki konularda karar alınması halinde genel kurul toplantılarına katılımı zorunludur.– Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında,
Diğer şirketlerde ise,
– sermayenin arttırılması veya azaltılması,
– kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması
-faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği
-birleşme, bölünme veya tür değişikliği
Genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi katılmamaktadır.
Pay Senedi Bastırılması Pay senedi bastırılması zorunludur. (pay senedi bastırılıncaya kadar geçici olarak ilmühaber düzenlenebilir) Sadece ortaklığı ispat amacıyla nama yazılı olarak düzenlenebilir. Anonim şirketlerde olduğu gibi vergi avantajı sağlamaz.
Pay Devri – Hamiline yazılı pay senetleri, sadece teslimle (zilyetliğin devriyle);– Nama yazılı pay senetleri ya da ilmühaberler ise ciro ve teslimle  devredilir.
Noter huzurunda devir, genel kurulda onaylanma ve tescil mecburiyeti yoktur.
Pay devrinin noter onaylı devir sözleşmesi ile yapılması, devir için genel kurulun onayı ve devrin ticaret siciline tescil edilmesi zorunludur.
Gerçek KişilerinPay Devrinde Vergi İki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin bu süre geçtikten sonra satılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir.Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.  Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır. Süre sınırı gözetmeksizin kaç yıl sonra satılırsa satılsın pay devrinden elde edilen kazanç her halükarda gelir vergisine tabidir.Ayrıca, payların satışında maliyet bedeli toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.  Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.
Tüzel Kişilerin
Pay Devrinde Vergi
İlmühaber veya pay senedi bulunması şartıyla pay devrinde KDV doğmaz.En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir. En az iki yıl elde tutulan payların satışında KDV doğmaz.En az iki yıl elde tutulan payların satışında elde edilecek karın %75’i istisna, %25’i vergilenecektir.
Kamu Borcundan Sorumluluk Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından; şirket ortağının sorumluluğu yoktur. Ancak ortak, aynı zamanda yönetim kurulunda ise, sınırsız sorumluluğu vardır.Kanuni temsilcileri (temsil yetkisi murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmamışsa  yönetim kurulu; üçüncü kişilere  bırakılmış ise bu kişiler) amme alacağının tamamından şahsi mal varlıkları ile  sorumludurlar. Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından; ortağın sermaye payı oranında sorumluluğu bulunmaktadır.Kanuni temsilcileri (müdür sıfatını taşıyan ortak/ortaklar veya  üçüncü kişiler) şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.
Avukat Bulundurma Zorunluluğu Sermayesi 250.000,-TL ve üstü olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
Esas Sözleşme Değişikliğinde Toplantı Ve Karar Nisabı Esas sermayenin yarısının temsil edildiği toplantıda karar için oyların çoğunluğu gerekir. Esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı gerekir.
Defter Tutma Tutulması zorunlu defterler; yevmiye, defteri kebir, envanter, ortaklar pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri,  yönetim kurulu karar defteri. Tutulması zorunlu defterler; yevmiye, defteri kebir, envanter, ortaklar pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri.Müdür/Müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine yapıştırılabileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, anonim şirketlerin limited şirketlere göre daha avantajlı olduğu görülmektedir. Şirket kuruluş ve tür değiştirmelerinde bu hususların göz önüne alınarak anonim şirketin tercih edilmesini tavsiye ederiz.
Kaynak: Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.