Matrah ve KDV Artırımı Yapılan Yılların Defter ve Belgelerinin İncelemeye İbraz Edilmemesinin Yaptırımı Nedir? , Firma 2012 ve 2013 yılları için KDV ve kurumlar vergisi matrah artırımı yapmıştır, ancak defter ve faturalar kaybolmuştur. 2012 yılı ile ilgili vergi müfettişi “defterler yoksa tüm KDV reddedilir ve KDV kadar vergi ile ayrıca bir kat vergi ziyaı cezası kesilir” demiştir. Matrah artırımı yapmış, ancak defter ve belgeleri kaybolmuş firmaya böyle vergi ve ceza kesilebilir mi? Defter ve belgelerin olmamasından ötürü, matrah artırımı yapmış firmaya hangi cezalar kesilebilir (hapis cezası dahil)?
 
Mükellefler, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre katma değer vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıl veya yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. Ancak artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelmelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki döneme devreden KDV yönünden inceleme ve tarhiyat yapılması mümkün olmakla birlikte, artırım talebinde bulunulan yıllar için tarhiyat önerilmez.
Diğer yandan, matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Matrah ve KDV artırımı yapılan 2012 yılına ilişkin defter ve belgelerin 213 sayılı VUK hükümleri uyarınca saklanması ve istenmesi halinde ibrazı zorunludur.
Buna göre, defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde, katma değer vergisini artırımı yapılan yıl veya yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak KDV tarhiyatı yapılamayacağı, ancak artırımda bulunulan yıllarla ilgili olarak sonraki dönemlere devreden indirilebilir KDV ile sınırlı olarak inceleme yapılabileceği ve devreden KDV’nin kabul edilmeyebileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle VUK’un mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve VUK’un 359/a maddesine göre gizleme kabul edilerek 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunması söz konusu olabilecektir.