Sahte Kira Kontratı Düzenleme veya Kullanımında Kaçakçılık Suçu , Sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini yerine getiren şahsın tüccar vasfı taşımaması halinde, bu şahıslar adına kaçakçılık suçu raporu düzenlenmesi ve ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması imkanı yoktur. 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü B.07.0.GEL.0.30/3032-359-96/30024 sayılı özelgesi
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)
İLGİ : ………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.
Yazıların incelenmesinden anlaşıldığına göre; İliniz Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ……………. ………….. kira ödemesini eksik gösteren kira kontratını vergi dairesine ibraz ederek stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olmuştur. Kiralanan yerin mal sahipleri tarafından hakkında açılan kamu davası gereğince söz konusu fiilin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi kapsamında suç teşkil edip etmediği hususunda defterdarlık mütalaasına ihtiyaç duyulmuş, defterdarlığınızca da tereddüte düşülerek konu Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Söz konusu olayda sahte kira kontratı düzenleme fiilini yerine getiren şahsın vergi mükellefi olması nedeniyle “Sahte kira kontratı tanzim etmek suretiyle stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olan mükellefin bu eyleminin aynı Kanunun 359 uncu maddesinde hüküm altına alınan kaçakçılık suçunu  oluşturduğu ve aynı Kanunun 367 nci maddesi gereğince defterdarlığınız mütalaasıyla yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurulması gerektiği” yönündeki defterdarlığınız görüşü Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.
Ancak, sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini yerine getiren şahsın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tüccar vasfı taşımaması halinde ise,  bu şahıslar adına Vergi Usul Kanununun 359 ve 367 nci maddeleri gereğince kaçakçılık suçu raporu düzenlenmesine ve ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına imkan bulunmamaktadır.