Kısmi Bölünme İle İlgili 5 Soru – 5 Cevap ,
SORU: Kısmi bölünme nedir?
CEVAP: Şirket aktifine ait bazı kıymetlerin diğer bir şirkete ayni sermaye olarak konulması düzenlenmesine “kısmi sermaye” denir (KHK md.19/3-b). Sermaye şirketi bilançosunda yer alan gayrimenkuller, iştirak hisseleri, fabrikalar, tesisler, bağlı gayri maddi haklar, hammadde, yarı mamul ve mamul malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir sermaye şirketine bu değerleri devreden şirketin ortaklarına verilmek veya devreden şirkette kalmak üzere devralan şirketin iştirak hisseleri karşılığında ayni sermaye olarak konacaktır.
 
SORU: Limited şirket kısmi bölünme işleminde bölünen şirketlerden istenen belgeler nelerdir?
CEVAP:

 1. Dilekçe,
 2. Bölünme sözleşmesi ve/veya planın birer örneği,
 3. Bölünme sözleşmesi ve/veya planın onayına ilişkin GK kararının noter onaylı örneği,
 4. Kısmen bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde buna ilişkin belgeler,
 5. Kısmi bölünmede devralan şirketlerin paylarının bölünen şirkete mi yoksa onun ortaklarına mı ait olduğuna ilişkin yetkili organ kararı,
 6. Sermayenin azaltılması durumunda, kısmi bölünen şirkette kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin, sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise buna ilişkin tespitleri gösteren SMMM veya YMM raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,
 7. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı,
 8. Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin değerlerinin tespitine, sermaye azaltımına gerek olup olmadığına; sermaye azaltılması durumunda, kısmi bölünen şirkette kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna, sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumda ise, buna ilişkin tespitleri gösteren ve alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispat edildiği SMMM veya YMM raporu ile faaliyet belgesi, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

 
SORU: Bölünme sözleşmesi üzerinde 6 aydan daha uzun bir zaman geçmesi durumunda bilanço geçerliliği devam edecek midir?
CEVAP: Bilanço günüyle, bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme planının düzenlenmesi tarihim arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, bölünmeye katılan şirketler tarafından kanunun 165.maddesindeki hükümler doğrultusundan ara bilançonun çıkarılması zorunlu olup, ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin SMMM veya YMM raporu sunulur.
 
SORU: Bölünme raporunun özellikler ve içeriği nasıl olmalıdır?
CEVAP: Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim kurulları TTK md.169’a uygun olarak bölünme raporu imzalayarak hazırlamak zorundadır. Şirketler, bölünme raporunu ayrı ayrı da hazırlanabileceği gibi, ortak bir rapor hazırlayabilir. Raporun içeriği şöyledir:

 • Bölünmenin amacını ve sonuçlarını,
 • Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,
 • Payların değişim oranlarını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını, özellikle devreden şirketin ortaklarını devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamaları,
 • Değişim oranının saptanmasında, payların değerlemesine ilişkin özellikleri,
 • Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme yükümlülüklerini, diğer kişisel edim yükümlülüklerini ve sınırsız sorumluluğu,
 • Bölünmeye katılan şirketlerin türlerini farklı olması halinde, ortakların yeni tür sebebiyle söz konusu olan yükümlülüklerini,
 • Bölünmenin işler üzerindeki etkileriyle içeriğini; varsa sosyal planın içeriğini,
 • Bölünmenin bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini, hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklar ve gerekçelerini gösterir.

 
SORU: Kısmi bölünme ile bölünmeye ilişkin sermaye artırımı ve azatlımı kararlarının nisapları nasıldır?
CEVAP: Limited şirketlerde; sermayenin en az ¾’ünü temsil eden paylara sahip olmaları şartıyla, tüm ortakların ¾’ünün, bir anonim şirket devralınıyorsa ve devralma nedeniyle ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülüğü de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut olup da genişletiliyorsa bütün ortakların oy birliği gereklidir.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan güven -HURSES