Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı Hakkında 5 Soru – 5 Cevap ,
SORU: Limited şirketlerde sermaye artırımı hangi yollarla gerçekleşir?
CEVAP: TTK md.590 hükmüne göre; şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir. Eski TTK md.516 aynen korunmaktadır.
SORU: Sermaye artırımlarında hangi kanun hükümleri uygulanır? Sermaye artırımına karar verecek kurul hangisidir?
CEVAP: Esas sermayenin artırılmasında limited şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanır. TTK md.621/1 hükmüne göre, esas sermayenin artırılmasına limited şirket genel kurulu karar verecektir.
 
SORU: Sermaye olarak konulacak unsurlarda aranan şartlar nelerdir?
CEVAP: TTK md.580’e göre,

  1. Üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan,
  2. Nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen,
  3. Fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.

SORU: Sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanımı nasıl olur? Yeni ortak sermaye artırımına iştirak ederek katılabilir mi?
CEVAP: Sermaye artırımı sırasında şirkete yeni ortak alınması mümkündür. Eski TTK 516/1 maddesinde, “Artırılan kısım için yeni ortaklar alınabilir. Mukavelede veya artırma kararında aksine hüküm olmadıkça her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin artırılmasına iştirak etmeyi isteme hakkını haizdir.” hükmü yer almış olup, TTK 591.maddesinde de, “Şirket esas sözleşmesinde veya artırım kararında aksine bir hüküm yoksa, her ortak sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılma hakkına haizdir.” denilmektedir.
SORU: Sermaye artırımında tadil tasarılarının şekli hazırlanması nasıl olacaktır?
CEVAP: Ortaklar tadil metnini Eski Şekil-Yeni Şekil şeklinde düzenleyip, TTK md.575’e göre, “Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucularının imzalarının noterce onaylanması şarttır.” Sermaye artırımında kuruluş hükümleri geçerli olduğundan, TTK md.585’te yer alan, “Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur.” ifadesi burada da yer alacaktır.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES