Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tebliğ ,  24.02.2018 tarihli 2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinde sayılan vergiye uyumlu mükelleflerin borçları, kararnamede belirtilen şartlara haiz ticari, zirai veya meslek faaliyetleri ile nedeniyle tescil başvuru tarihi itibariyle aralıksız olarak en az 3 yıl süreyle Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olanların, çok zor durum hali olmaları halinde, başvuru tarihi itibariyle 1 yıllık süreden az olan vergi borçları çok zor durum halindeki derecelendirmeye göre, 6 ila 60 ay süresince ve %0,6 ila %9 oranında tecil faiz oranı uygulanmak suretiyle tecil edilebileceği yönünde düzenleme yapılacağı ve mali göstergeler kullanılarak borçlu mükellefin zor durum halini derecesi tespit edilecektir.
 
6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartlara ilave olarak Kanunun maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde;
 
-Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinde önceki 5 yıl içinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359’ncu maddesine göre kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması,
 
-Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden faal mükellefiyetinin bulunması,
 
-Asıl amme borçlusunun olması,
 
-Tür olarak tescili uygun bulunan borçlarının tamamı için tecil talebinde bulunulmuş olması,
 
şartları bulunmaktadır.
 
Bu tecil ve taksitlendirmeden; asıl amme borçlunun vergi borcu nedeniyle mevzuatta yer alan sorumluluk düzenlemeleri çerçevesinde, asıl vergi borçlusu dışında kalan kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilcileri gibi amme borçlusu kabul edilen kişiler sorumlu oldukları maliye tahsil daireleri tarafından tahsil edilen borç tutarları için, bu madde hükmünden yararlanamayacaklardır.
 
-Tecil edilen borçlar için, borcun bulunmadığını gösteren belgenin verilmesinde borç tutarının belirli bir kısmının ödenmesi şartı aranılmayacaktır.
 
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A No:1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümün;
 

  • Tescil başlığından sonra “A- Kanunun 48’nci Maddesine Göre Tecil” başlığı,
  • II-Tecil Edilmiş Amma Alacağı ile İlgili Olarak Yürütmenin Durdurulması Karar Verilmesi başlığından önce gelmek üzere “B- Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölümler eklenerek, uygulamaya yönelik olarak bu tebliğde örnekli detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Kaynak:Berker Bostancı-HURSES