Matrah ve Vergi Artırımının Püf Noktaları Nelerdir? ,  7143 sayılı Yasa’nın 5. Maddesine göre; Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunanlar elektronik ortamda; bulunmayanlar ise, gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında başvuru yapılabilecektir. Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 1 Ekim 2018 (30.9.2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine (bu tarih dâhil) kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeme avantajından yararlanarak ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6 eşit taksitle (ikişer aylık dönemler halinde) kanunda belirtilen katsayı (1,045) uygulanarak da ödeyebileceklerdir.
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA ÖNEMLİ KONULAR NELERDİR?
Bilindiği gibi, 7143 sayılı Kanun 5. Maddesine göre vergi ve matrah artırımından dikkat edilecek noktalar aşağıda olduğu gibidir;
1. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır.
2. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.
3. Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek tutarlar, süresinde ödenmediği takdirde vade tarihi 30 Eylül 2018 olarak kabul edilecek ve aylık % 1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ancak bu durumda mükellefler matrah ve vergi artırımı yaptıkları dönemler için artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır.
4. Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.

18 MAYIS 2018 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANILAN VERGİ İNCELEMELERİNDE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ AKIBETİ NEDİR?
7143 sayılı Kanunun 5. Madde hükmüne göre ve 1 seri nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre ; Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (18 Mayıs 2018) önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak 18 Mayıs 2018 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2018) matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmaları şartıyla, 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir. Bununla birlikte, söz konusu inceleme ve takdir işlemleri 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılırsa ve mükellef inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunmuş ise inceleme ve takdir sonucunda bulunan matrah farkı ile mükellefin artırımda bulunduğu matrah tutarı karşılaştırılır.
SONUÇ
7143 sayılı Yasa ile ilgili Gelir İdaresi mükellef hizmetleri Daire Başkanlığı birden çok broşür ve kısa açıklamalar ile mükelleflere aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Broşürlerde son derece açık ve net bilgiler verilmiştir. Söz konusu broşürlerin incelenmesinde yarar vardır. Öte yandan, 7143 sayılı Yasa ile ilgili Gelir İdaresi Merkez ve taşra Teşkilatı mükelleflere aydınlatıcı bilgiler ve seminerler sunmaktadır.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan