Maliye Bakanlığı Görüş Değiştirdi! Cezaya Maruz Kalmayın! , limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmesi halinde anonim şirket hisse senetlerinin iktisap tarihinin ne olacağı konusunda vergi dairelerinin vermiş olduğu özelgelerde, limited şirket ortağı olan ortaklara verilecek anonim şirkete ait hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak söz konusu ortakların limited şirketin sermayesine iştirak ettikleri tarihi vermekteydiler. Böylece, limited şirketten anonim şirkete dönüşen bir şirket nevi değişikliği yapar yapmaz hisse senetlerini basıp 2 yıl beklemeksizin satabilmekte ve vergileme söz konusu olmamaktaydı.

Bir başka deyişle, nevi değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşecek şirkete ait hisse senetlerinin sahiplerince iki yıldan fazla süre ile elde tutulmuş olması nedeniyle, söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğacak kazançlar değer artışı kazancı kapsamında olmadığından limited şirket olarak kurulmak sanki daha avantajlıydı.
Ancak kısa bir süre önce MALİYE BAKANLIĞI tarafından verilen bir özelge ile görüş değişikliğine gidilmiştir. 14.02.2018 tarih ve 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 sayılı özelgeye göre, genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınmasıgerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortaklarışirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık göstermektedir.
açıklamalarına yer verilmiştir.
Söz konusu özelgenin sonuç bölümünde ise, ortağı olunan limited şirkete ait ortaklık hakkının, anonim şirkete dönüşmesinden sonraki bir tarihte hisse senedi çıkarılmak suretiyle hisse senedine bağlanmış olduğundan, sahip olunan hisse senetlerinin satışının değer artış kazancı kapsamı dışında değerlendirilmesinin tespitinde, iktisap tarihi olarak şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan yani HİSSE SENETLERİNİN BASTIRILDIĞI tarihinin esas alınması gerekmektedir.
Böylece bu özelgeyle birlikte limitten şirket iken anonim şirkete dönüşmek suretiyle nevi değiştiren şirketler için hisse senedi basılsa dahi değer artış kazancı olmayacak şekilde hisse senedi devri için hisse senetlerinin bastırıldığı tarihten itibaren 2 yıl beklemek gerekecektir .
 
Kaynak:Koray Ateş- www.MuhasebeTR.com