İstinaf Mahkemelerinin İşleyişi, idarî yargı alanında 6545 sayılı yasa ile bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. 28.06.2014 günlü Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren yasada vergi davaları ile ilgili olarak da bazı düzenlemeler yapılmıştır.[1]
 
Yeni düzenleme ile ilk derece yargılama mercii konumunda olan idare ve vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulmadan önce mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine “İstinaf” başvurusunda bulunulması zorunludur.
 
Bu çerçevede, itiraz yolu kaldırılmış olup, bölge idare mahkemeleri istinaf makamı olarak yeniden yapılandırılmış ve temyiz yolu öncesinde mecburi bir kanun yolu daha ihdas edilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, yeni düzenleme ile ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan doğruya Danıştay ‘da temyiz davasının açılması yolu kapatılmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.