İnceleme ve Tarhiyat Sürecindeki İşlemlerden Doğan Borçların Akıbeti, 7143 sayılı yasa Resmi Gazetenin 18/05/2018 gün ve 30425 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre yasanın 4. Maddesi inceleme ve tarhiyat sürecindeki şilemleri hedef almaktadır. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanı tarafından standart form dilekçeler yayınlanmış olup ilgiller vergi dairlerinden veya Bakanlığın internet adresinden bu formları indirebilirler.
Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonucunda tarh edilecek vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılacaktır.
Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş borçlar da vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılarak ödenebilecektir.
Bu takdirde, 18.05.2018 tarihi itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş olması hallerinde düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.