Varlık Barışı ve Yeni Vergi Barışı,Hükümet tarafından 30.Nisan.2018 tarih ve 167 sayılı TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ile yeni bir vergi affı, imar affı, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, para cezalarının yeniden düzenlenmesi, üniversiteliye af, tüccara stok ve demirbaş affı, gerçek ve tüzel kişi mükelleflere matrah artırımı imkanı, emeklilere bayram ikramiyesi, yaşlılara maaş artırımı, çiftçiye hazine arazisini kiralama veya satın alma imkanı getirilmektedir. Diğer taraftan kayıt dışı yurt içi ve yurt dışı varlıklar da Varlık Barışı ile 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilebilecektir. Bu konuda %3 gibi bir vergi alınması düşünülmektedir.
Hükümet tarafından seçim nedeni ile vergi affı tasarısı ile mükelleflere ve toplumun büyük bir kesimine kolaylık getirmeyi hedeflemektedir. Yasanın seçime yakın bir tarihte yürürlüğe konulması ile beraber bir seçim yatırımı affı olarak yasa değerlendirilmektedir.
Buna göre;
1- 31 Mart 2018 tarihine kadar olan vergi borçları yeniden yapılandırılacaktır.
2- Önceden yapılandırılmış ve fakat ödeme yapılmadığı için bozulan yapılandırılmalarda bu af kanunu kapsamına alınmaktadır.
3- Verilecek önerge ile 31 Mart tarihi 30 Nisana çekileceği ifade edilmektedir.
4- Matrah artırımı ile mükelleflerin 2013 ile 2017 yılları arasındaki beyan ettikleri kazançlar için KDV, stopaj, gelir, kurum bakımından matrah artırımı yapılarak bu yıllar ile ilgili vergi incelemesinden kurtulunmuş olunacaktır.
5- Sahte fatura düzenleme hakkında rapor bulunan gerçek ve tüzel kişiler (VUK md. 359 ) bu matrah artırımında faydalanamazlar.
6- 2017 yılı için KDV yönünden matrah artırımına dahildir. 2017 yılı gelir ve kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı dahil edilmiştir.
7- Dava açanlar veya dava açmayarak bu konuda davadan vazgeçmesi halinde af yasasından faydalanmaları mümkündür. Sahte fatura düzenleme konusunda haklarında tespit yapılan veya rapor düzenlenen mükellefler matrah artırımından faydalanamazlar.
8- Matrah ve vergi artırımın dan VUK md. 359 hükmüne göre sahte fatura düzenleme yönünden tespit yapılan mükellefler ile vergi tekniği raporu düzenlenmiş gerçek ve tüzel kişiler yararlanamazlar.
9- Sahte fatura kullanımı ile ilgili haklarında tarhiyat yapılan mükellefler veya kullanma raporu bulunan mükellefler matrah ve vergi artırımından yararlanırlar.
10- İstisna kazancı nedeni ile KDV yönünden matrah ve vergi artırımından faydalanan mükelleflerin eş zamanlı gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını da arttırmaları zorunludur.
11- İnceleme ve tarhiyat safhasında olan vergi ve cezalarda af kapsamındadır. Vergi müfettişleri yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde raporlarını yazmak zorundadırlar. İncelemelerde bu kapsamda 30 gün içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
12- Vergi mahkemesi, istinaf veya Danıştay’da devam eden davalardan vazgeçilmesi halinde de bu af yasasından faydalanmak mümkündür.
13- Eski yapılandırmayı bozanlar veya yapılandırmayı peşin ödeyenler açısından faizde önemli indirimler yapılacaktır.
14- İmar affı ile de imara aykırı binalar veya yapılaşmalar açısından da cüzi bir ödeme ile tapu alma imkanlarına kavuşacaklardır.
15- Yeni vergi ve sigorta affı SGK borçları, idari para cezaları, ecrimisil borçları, belediye emlak vergi borçları da dahil olacak şekilde vb kamusal borçları 2 ay içerinde müracaat içerinde taksitlendirmeyi hedeflemektedir.
16- Gerçek ve tüzel kişilerin işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan veya kayıtlarda gözüktüğü halde işletmelerde fiilen mevcut olmayan makine ve demirbaşlar, hammadde, teçhizat vs. yönünden de müracaat süresi yasanın yürürlüğe girmesi ile beraber 3 ay içerinde düzeltme olanağı sağlanmaktadır.
17– Müracaatlar vergi daireleri bazında tek tek standart form dilekçe ile yasa yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılacaktır.
18- Şirket ortakları da sorumlu oldukları dönemler ile ilgili ortaklık payı kadar kısmı için müracaat yapabilirler. Burada dikkat edilecek nokta şirketin vergi hesap numarası ayrıca gösterilerek ortağın TC numarası ile yazılı başvuru yapılmalıdır. Ortağın birden çok şirkette borcu ve hissesi varsa yine şirketler bazında ayrı ayrı müracaatlar yapılmalıdır.
19- ÖTV matrah artırımı veya vergi artırımı dışındadır. KDV veya diğer vergilerden matrah artırımı yapılmış olsa bile mükellefin ÖTV incelemesi varsa bu incelemeler ÖTV ile sınırlı olarak devam eder.
20- Mirasçılar, tasfiye memurları ve asıl borçlu gibi işlem gören ikincil amme borçluları da yeni af veya taksitlendirme yasasından faydalanabilirler.
21- Yurt içi ve yurt dışı kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması ile ilgili olarak %3 vergi ödenerek bir kısım varlıklar Türkiye’ye getirilecektir. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmaktadır. Varlık barışı diye isimlendirilen bu uygulama ile 31/12/2018 tarihine kadar bir süre verilmektedir.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES