6183 sayılı kanunun 70. maddesi hükmüne göre vergi, resim, harç, vergi cezaları, gecikme zamları veya gecikme faizlerinden dolayı amme borçlusu vergi mükelleflerinin bazı menkul ve gayrimenkulleri, aylık veya gelirleri haczedilemez.[1]

6183 sayılı kanunun 70. md hükmüne göre haczedilemeyecek gelir unsurları kısaca aşağıda özetlenmiştir. Buna göre, 6183 sayılı kanunun 70. madde hükümlerine göre haczi kabil olmayan kalemler aşağıda sıralanmaktadır.

1) Borçlunun haline münasip tek konutu (bu konutun sosyal konut niteliğinde olması ve haline münasip bulunması gerekir)

2) Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili gelirler, katkı payları, devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.