Vergi davaları , tüm idari eylem ve işlemleri kapsayan genel nitelikte bir idari usul kanunu yoktur; ancak, tipik birer idari işlem niteliğinde olan vergilendirme işlemlerinde vergi idaresinin uyması gereken usul kurallarını içeren özel bir idari usul yasası olarak “213 sayılı Vergi Usul Kanunu” bulunmaktadır.

İdare hukukuna özgü, genel bir usul kodu bulunmamasına karşın, vergi hukuku bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vergi davalarının konusu ve kapsamı, vergi yargısının görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsil aşamasındaki uyuşmazlıklar ile sınırlandırılmaktadır.

Bundan dolayı, Vergi Davası ifadesi, ikmalen, re’sen, idarece tarh edilen veya bir başka şekilde ek tahakkuk konusu yapılan vergilerle bunlara ait ceza, faiz ve zamlara karşı açılan davaları göstermektedir.