Vergi hukukunda zamanaşımı iki türlüdür; tahakkuk zamanaşımı (tarh zamanaşımı) ve tahsil zamanaşımıdır.
Tahakkuk zamanaşımına göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.
Tahsil zamanaşımına göre ise kamu alacağı, vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğramaktadır.
Matrah takdiri için vergi dairesince takdir komisyonuna başvurulması ya da bir mücbir sebep bulunması tahakkuk zamanaşımını durdurur.
Tahsil zamanaşımını ise yükümlünün yabancı ülkede bulunması, hileli iflas etmesi ve hakkında takibat yapılmasına olanak bulunmaması hallerinde durur.
Kısmen ödeme, haciz, ödeme emri tebliği, mal bildirimi, teminat gösterilmesi, yargı organlarında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi, alacağın ödeme planına bağlanması hallerinde ise tahsil zamanaşımı kesilir; yani zamanaşımı süresi kesme
nedeninin gerçekleşmesi ile en baştan tekrar başlar.