2577 sayılı İYUK’nun 31/1 md hükmü gereğince bir davada bu davanın çözümü için ilgili hakim bilirkişi ataması yapabilir. Davanın çözümü çok özel teknik bilgi ve ihtisas gerektiren hallerde görüşüne başvurulan üçüncü kişiye veya kişilere bilirkişi denilmektedir.[1] Bilirkişiler, görüşüne başvurulan konu veya konular hakkında özel ve teknik bilgisine dayanılarak inceleme yapar ve vardığı neticeleri mahkemeye bir rapor halinde sunarlar.[2] Başka bir ifade ile, bilirkişiler sahip oldukları teknik bilgileri ya da ihtisası gerektiren konularla ilgili bilgilerini yargılama sürecine dahil etmiş olunmaktadırlar.
Bilirkişi raporları, genelde üç nüsha olarak mahkemeye sunulur. Bu raporlar taraflara tebliğ edilir. Tarafların rapora itirazları olacak ise, bunlara iki hafta içerisinde mahkemeye sunmaları zorunludur.[3] Bilirkişi raporlarına karşı tarafların işbu raporların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz haklar mevcuttur. (HUMK md.283/1,2).

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.