Danıştay 9. Daire
Tarih : 18.12.2017
Esas No : 2016/14436
Karar No : 2017/9642
6183 s. AATUHK Md. 35
6111 s. K.
BORÇ YAPILANDIRMASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILANDIRILIP ÖDENMEYEN AMME BORCU ESKİ ŞİRKET ORTAĞINDAN İSTENEMEZ
Asıl borçlu şirketle ortaklık ilişkisinin bitmesinden sonra şirket tarafından 6111 sayılı Kanun kapsamında amme borcunun yapılandırılmasına karşın ödenmemesi üzerine ortaya çıkan yeni hukuki durum sebebiyle borcun nev’i değiştiğinden eski ortağın sorumlu tutulamayacağı hk.
İstemin Özeti: … Nak. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ödenmeyen vergi borçlarının ortak (eski) sıfatıyla davacıdan tahsiline yönelik düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi’nin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.
Karar: Uyuşmazlıkta, … Nak. ve İnş. Tic. Ltd.Şti.’nin ödenmeyen vergi borçlarının ortak (eski) sıfatıyla davacıdan tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesinde limited şirket ortaklarının, şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu oldukları ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacakları kurala bağlanmıştır.
Bu düzenlemeye göre, ödeme emri ile takip edilen kamu alacakları, hangi vergilendirme dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ise, şirket hakkındaki kanuni takip yolları tüketilmek koşuluyla bunların ödenmemesinden şirket ortağının sorumlu olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, … Nakliyat ve inşaat Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı olan davacının 23.06.2009 tarihli ortaklar kurulu kararı ile hisselerini … ve … devrettiği, bu kararın 08.07.2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı, anılan ortaklar kurulu kararı ile 30 yıllığına .. .’in şirket müdürü seçildiği, şirketin 2006 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna göre 2006 yılının muhtelif dönemleri için yapılan tarhiyatlara karşı açılan davaların reddedilmesi üzerine, temyiz başvuruları sonuçlanmadan şirket yetkilisi tarafından 27.05.2011 tarih ve … sayılı dilekçeyle 6111 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunulduğu, yapılandırılan amme borcunun ödenmemesi nedeniyle şirket adına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliğ edildiği, davalı idarece (tapu sicil müdürlüğü, trafik tescil şube müdürlüğüne yapılan yazışmalar neticesinde) malvarlığı bulunmadığı tespit edilen şirketten tahsil imkanı kalmayan kamu alacağının davacıdan hissesi oranında tahsili amacıyla dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, ödenmesi istenen vergi borçları her ne kadar davacının ortak olduğu döneme ilişkin ise de; asıl borçlu şirketle ortaklık ilişkisinin bitmesinden sonra şirket tarafından 6111 sayılı Kanun kapsamında amme borcunun yapılandırılmasına karşın ödenmemesi üzerine ortaya çıkan yeni hukuki durum nedeniyle borcun nev’i değiştiğinden davacının bu borçtan sorumlu tutulmasında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.