07.04.2015 gün ve 29319 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı yasanın 6. Maddesi ile “elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır. Yasanın yürürlük tarihi yine 7.4.2015 tarihidir. 213 sayılı yasaya 132/A şeklinde yeni bir hüküm ihdas edilmiştir.
Buna göre,
1- Vergi dairelerinde yoklama fişleri yoklama memurları tarafından VUK 131 maddesi hükmüne göre elektronik yoklama şeklinde elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır.
2- 213 sayılı yasanın 132. Maddesinden sonra gelmek üzere yasaya 132/A hükmü eklenmiştir. Bu hüküm “elektronik yoklama” hükmüdür.
3- Vergi yoklama memurları taşınabilir bilgisayar ile anında yoklama sonuçlarını kayıt altın alabilecektir. Bir anlamda mobil yoklama dönemi başlamış bulunmaktadır.(1)
4- 213 sayılı VUK’na eklenen bir başka hüküm ise elektronik ortamda tebligattır. Bu tebligat yöntemi yasanın 107/A hükmüne eklenerek elektronik ortamda tebligat muhatabın elektronik adresine eriştiği tarihi izleyen 5. Günün sonunda tebellüğ edilmiş sayılmaktadır. (Bkz. 6637 sayılı yasa md.5)

5- Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı gerek elektronik ortamda tebligat müessesesi ile ve gerekse elektronik yoklama müessesesi ile vergi mükelleflerini dijital ortamda tebligat ve yoklama yapma hakkını elde etmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte elektronik adres ve tebligat adreslerinin alınması ile tebligat işlemleri anlık yapılabilme olanağına kavuşacaktır.
6- Yoklama fişlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi sonucunda internet, web ve kablosuz teknolojiler ile her alanda ve her zaman etkileşen sistemlerin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönemde e-devlet uygulamaları kapsamında vergi dairelerinde, denetim grup başkanlıklarında yürütülen yoklama ve denetim faaliyetlerinin (alomaliye, yaygın denetim işlemleri) mobil teknolojilerden yararlanılarak yoklama memurlarının etkin bir şekilde yapılandırılması hedeflenmektedir.
7- Gelir idaresi kayıtdışı ekonomi ile mücadelede SGK ile KADİM projesi (Bkz. www.sgk.gov.tr) kapsamında kayıtdışı istihdamın önlenebilmesi için e-yoklama sistemi ile başka kurumlar ile irtibatlı çalışabilecektir. (www.gib.gov.tr, Maliye Bakanlığı GİB faaliyet raporu 2015)
—————————–
[1]6637 sayılı yasa 7.4.2015 gün ve 29319 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın adı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasadır.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven