Klasik ortamda tutulan ticari defterlerin vergi müfettişlerine ibraz edilmemesi hem resen takdir fillini (VUK md. 30) ve hem de hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektireceği bilinmektedir. (VUK md.359) Elektronik defter ve belgelerde ise gizleme fiili veya e-defterin ibraz edilmemesi fiilleri farklılık arz etmektedir.
Mücbir sebep olmaksızın e-defterin veya e-faturanın incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmeyişi fiilleri vergi suçunu oluşturabilir. Özellikle vergi incelemesine yetkili olanlara mücbir sebep ileri sürülmeden gerek e-defterleri ve gerekse klasik ortamda tutulan yevmiye, envanter ve diğer ibrazı gereken defterlerin ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde ibraz edilmeme fiili “gizleme” olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, 1 sıra nolu elektronik defter genel tebliğinin 4. Maddesinde belirtildiği üzere e-defter, e-berat ile birlikte muhafaza etmek zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda tutanların, e-defterlerini/beratlarını vergi yasalarında yer alan süreler dahilinde ibraz etmekte hükümlüdürler. ( yine aynı tebliğin 6. Maddesinde sorumluluk ve cezai müeyyideler)

Bilindiği gibi, vergi inc. Uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasından defter ve belgelerin teslim alınması ile ilgili usuller belirtilmiştir. Buna göre, e-defter e-berat, ve diğer ilgili bilgi ve belgelerin kaybolması, mücbir sebep nedeniyle zayi olması, bilgi işlem sistemlerinin bir şekilde hacze maruz kalması halinde bu durumun belgelendirilmesi zorunludur (VUK md. 373). Elektronik fatura ve e-defter kayıtlarının inceleme için vergi müfettişine sunulmaması haklinde bu durumun Asliye Ticaret mahkemesinden alınabilecek bir zayi kararı ile ispatı gerekecektir (Bkz. 13.12.2011 gün ve 28141 sayılı R.G. yayımlanan 1 seri nolu E-defter GT ve ayrıca bkz. 2 sıra nolu GT ve Sirküler).
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven