defterdarlık milli emlak dairesi başkanlıkları tarafından Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle fuzuli şagilden alınan geçmişe yönelik bedeller hakkında ilgililere ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ edilmektedir. Bu ihbarnamelere karşı işgalcilerin kullanabilecekleri yasal haklar bellidir. Buna göre,
1- İhbarnamede belirtilen ecrimisil tutarı ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu tutarın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili muhasebe birimine ödenmesi gerekir.
2- Ecrimisil işleminde idare tarafından herhangi bir hata yapılması halinde bu hatalar her safhada düzeltilebilir. Düzeltilmiş yeni ihbarname ilgililere tebliğ edilir.
3- Ecrimisil işlemine karşı ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili idareye düzeltme dilekçesi ile başvuru yapılır.
4- Düzeltme istemleri en geç 30 gün içerisinde bu konuda oluşturulan komisyonlarca karara bağlanır. Sonuç yine 15 gün içerisinde ilgililere tebliğ edilerek ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile yeniden tebliğ edilir. (Bkz. 2880 sayılı devlet ihale kanunun 75.md ve 19/6/2007 gün ve 26557 sayılı RG’de yayınlanan hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik 85.md ve ayrıca 17/3/2006 gün ve 1 sayılı kom. Kararı)
5- Ödeme yapılacaksa ecrimisil ihbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ecrimisil bedelinin peşin ödenmesi durumunda tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden %15 iskonto yapılır.
6- 30 gün içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine karşın aynı müddet içerisinde bu itirazdan koşulsuz cayılması durumunda (dava açılmamak kaydıyla veya açılan davadan cayılması halinde) tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden %20 indirim yapılır. Bu durumda peşin yapılan ödemelerde toplam %35 indirim yapılır. Taksitli yapılan ödemelerde ise sadece %20 indirim uygulanır.
7- Borçlunun ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ecrimisil en az %25’i peşin, kalan kısmı ise idarece uygun görülecek taksitler halinde en çok 3 yıl içinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına yasal faiz uygulanır.
8- Ecrimisil ihbarnamesine karşı düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ödenmeyen ecrimisil düzeltme talebinde bulunulmamış ise %20 indirim yapılmak suretiyle milli emlak servislerince, dava açma süreleri geçtikten sonra ise, 6183 AATUHK göre takip ve tahsil edilmek kaydıyla ilgili vergi dairesine dosya havale edilir.
9- Ecrimisile karşı açılan davalarda tahsilat durmaz. Devam eder. Yürütme durdurma talebi varsa mahkemenin öncelikle bu konuda karar vermesi gerekir.

10- İşgalcinin tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenilmesine mani değildir. Ecrimisilin tahsil edilmesi taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez. Ve müktesep hak sağlamaz. Ecrimisil ödemeleri ilgili bankalara veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine veya herhangi bir mal sandığına yatırılabilir.
11- Ecrimisile karşı açılacak davalarda görevli mahkeme idare mahkemesidir.[1] ——————————-[1] Fuzuli şagil: hazine arazilerini iziniz kullanan kimse. Bkz. 336 sıra nolu milli emlak tebliği
Kaynak:Av.Nazlı Gaye Alpaslan Güven