Defter ve belge ibrazsızlığı iddiasıyla indirilecek KDV’nin reddi ve 3 kat VZC savcılık ve asliye ceza mahkemesine sevk

Vergi incelemelerinde, vergi inceleme elemanları vergi mükelleflerinden defter ve belge ibrazı hakkında defter ve belge isteme yazılarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 134,256 ve 257. Mad. hükümlerine göre tebliğ ederek, vergi incelemesine başlamaktadırlar. Uygulamada mükelleflerin çeşitli nedenlerle adresinde olmayışı, adresten geçici ayrılmalar, Anonim ve Limited şirketlere çeşitli nedenlerle söz konusu defter-belge ibraz yazılarının tebliğ edilemeyişi vb. sebeplerle olay KDV indirimlerinin reddi, 3 kat VZC ve ayrıca defter ve belge ibraz edilmediği iddiasıyla 213 sayılı VUK mad. 359 hükümlerine göre olay Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla Asliye Ceza Mahkemelerinde kamu davası açılmaktadır. Oysa ki, ilerleyen süreçte tebligatın doğru yapılamayışı vs. nedenlerle mükellefler defter ve belgelerini daha sonra müfettişe ibraz etmek istemeleri halinde bu durum yerine getirilmemektedir. Sonuçta Vergi Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemeleri gereksiz yere meşgul edilmektedir.

Oysa ki;
1- Yapılacak yasal bir düzenleme ile defter ve belgelerin daha sonra vergi müfettişine ibraz edilmesinin yolu yeniden açılmalıdır.
2- Defter ve belgeler her aşamada gerek vergi denetim kuruluna ve gerekse mahkemelere ibraz edilmelidir.
3- Esasen, başlangıçta defter ve belge ibraz yazıları vergi denetimi ve koordinasyon iç genelgesi uyarınca mükelleflere iki kez tebliğ edilmelidir.
4- Tüzel kişiliklere defter ve belge ibraz yazıları eş zamanlı hem şirket adresine ve hem de şirket kanuni temsilcilerine tebliğ edilmelidir. İlk yazı gereğince defter ve belgeler ibraz edilmediği takdirde özel usulsüzlük cezası tebliğ edilerek daha sonra yeni bir defter ibraz yazısı ikinci kez tebliğ edilmelidir.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven