Bilindiği gibi 6103 sayılı TTK ‘nın geçici md. 7 hükmüne göre, sermaye artışı yapmayan limited şirketler Ticaret Sicil ‘de ilan edilerek münfesih durumundadırlar. TBMM ‘de yasalaşması beklenen yeni torba yasada yer alan bir hükme göre limited şirketler ve anonim şirketlerde asgari sermaye artışını yapmayan sermaye şirketleri için önemli bir kolaylık hükmü getirilmektedir. Buna göre, limited şirketlerin asgari sermayelerini 10.000-TL ‘ye çıkarmaları halinde münfesih durumundan kurtulma olanağı getirilmektedir. Öte yandan, anonim şirketler açısından da asgari sermayesinin 50.000-TL’ ye çıkarmaya anonim şirketlere de bu anlamda bir kolaylık getirilerek, münfesih durumundan kurtulma olanağı verilmektedir.(1)

Bugün itibariyle, vergi dairesinde kaydı açık olup, ticaret sicilinde ise münfesih duruma sokulan ve sermayesi 5.000-TL olarak g.züken bir çok limited şirket mevcuttur. Durum böyle olunca, gözler TBMM ‘de bekleyen torba yasaya çevrilmiş durumdadır. Hali hazırda, 5.000-TL sermayesi olan ve bu sermaye artışını gerçekleştirmemiş olan şirketler 6103 sayılı geçici md. 7 hükmüne göre münfesih durumundadırlar. Bu gibi şirketlerin, banka çalışmaları, vergi dairesi kayıtları ve imza sirküleri resmi kurumlar nezdinde geçerlilik taşımamaktadır. Vergi dairelerinin ticaret sicil ile eşgüdümlü çalışarak verilen süre içerisinde (14 Şubat 2014 tarihine kadar) sermaye artışlarını yapmamış daha birçok şirketin durumu düşündürücüdür.

Özellikle piyasada çok yaygın bir şirket türü olan limited şirketler açısından ticari faaliyetini sürdüren fakat sermayesini 10.000-TL’ ye çıkarmamış olan pek çok limited şirketin g.zü halihazırda TBMM ‘de bekleyen torba yasadadır. Torba yasa ‘nın yürürlüğe girmesi ile beraber,

verilecek (6) aylık süre. içerisinde sermayesini 5.000-TL’ den 10.000-TL’ ye çıkarmaları

halinde şirket güncel hale gelecektir. Böylece şirketin, imza sirküleri de canlanmış olarak

resmi kurumlarda geçerlilik taşıyacaktır. Hali hazırda, sermaye artışı yapmayan bu gibi

şirketlerin resmi kurumlar nezdinde kanuni temsilcilerinin imza sirküleri geçerli değildir. Bu

şirketlerin, kredi kullanmaları, faaliyetleri bir çok problemler ile karşılaşmalarına neden

olmaktadır. Fiili olarak çalışan bu gibi şirketlerin sermaye artışlarını gerçekleştirmemeleri

önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Torba yasa bu gibi şirketler açısından

kurtarıcı bir fonksiyon arz edecektir.

—————————

[1] Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak 2012 itibariyle Türkiye’de kayıtlı

anonim ve limited şirket sayısı 842 bin 192 olmakla beraber faal olan şirket sayısı ise 633 bin

947’dir. Yine aynı tarih itibariyle kooperatif sayısı 71 bin 258 olmakla beraber sadece 32 bin

16 tanesi faal olarak g.zükmektedir. Bu verilere bakıldığında halihazırda yaklaşık 250 bin

adet şirket gayri faal durumda ve hukuki olarak tasfiye edilmeyi beklemektedir.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan