Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde elektronik ortamda tebligatına izin veren Elektronik Tebligat Sistemi 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır. Tebliğ edilecek belgeler elektronik imza ile imzalandıktan sonra Elektronik Tebligat Sistemi ile mükelleflere elektronik ortamda iletilmektedir. Bu nedenle, mükelleflerin her gün düzenli olarak e-posta adreslerin kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Konuyla ilgili aynı zamanda cep telefonlarına mesaj gelmektedir. Aynı zamanda gsm (cep tel) nın mesaj b.lümü sürekli kontrol edilmelidir. Buna göre;

1. Yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni kurumlar vergisi y.nünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri aracılığıyla vermeleri gerekmektedir.

2. Yeni mükellefiyet tesis ettiren ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında söz konusu bildirimi ilgili vergi dairesine verebilecekleri gibi internet vergi dairesi üzerinden de Elektronik Tebligat Talep Bildirimini verebilmektedirler.

3. Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin Elektronik Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla teslim edilmesi de mümkündür.

4. Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran mükelleflerin başvuruları

değerlendirildikten sonra gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı

kodu, parola ve şifresi verilmektedir.

5. Elektronik Tebligat gönderildiğinde, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen

telefon numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Elektronik tebligat ile ceza

ihbarnameleri, ödeme emirleri vb. belgeler tebliğ edildiğinden uzlaşma, cezada indirim ve

dava açma gibi yasal haklarının kullanılabilmesi için tebligattan zamanında haberdar olmak

önem arz etmektedir. Bu nedenle başvuru sırasında bildirilen cep telefonu numarasının

doğruluğu tebligatlardan haberdar olabilmek açısından önemlidir.

6. Elektronik Tebligat Sistemi kullanıcıları, elektronik ortamda gönderilen

belgelerehttps://intvrg.gib.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile

ya da T.C. kimlik no ile giriş yapmak suretiyle ulaşabilirler.

7. Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak üzere alınmış olan kullanıcı kodu, şifre veya

parolanın unutulması ya da değiştirilmek istenmesi durumunda kullanıcıların vergi dairesinin

sicil servisine başvurmaları gerekmektedir.

8. Elektronik Tebligat Sistemini kullanan gerçek kişi mükelleflerin iletişim bilgilerinde,tüzel

kişi mükelleflerinin ise kanuni temsilci ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması

durumunda; https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak Kullanıcı İşlemleri/”ETebligat

Aktivasyon Bilgileri Güncelle” menüsünden söz konusu bilgilerin güncellenmesi

herhangi bir hak mahrumiyetine neden olunmaması açısından önem arz etmektedir.

9. Sonuç olarak, vergi dairelerine zaman zaman uğranılarak konuyla ilgili bilgi alınması ve

mükellefin dosya numarası ile ilgi kurularak tebliğ olup olmadığı araştırılmalıdır.

10. Geçmişe yönelik vergi kaydı açılıp kendisine vergi-ceza ihbarnamesi tebliğ edilecek yeni

mükellefler için posta kanalıyla eski yöntemle tebliğ yapılabilir. Bu gibi ilk defa mükellef

olacak müstakbel mükelleflerin tebliğ işlemleri eski usule göre memur eliyle kapalı zarf

içersinde veya posta kanalıyla tebligat gerçekleştirilebilmektedir.

11. Tebliğ işleminden zaman geçtikten sonra bilgi sahibi olanlar açısından riskli bir süre.

başlayacağı için bu gibi durumlara meydan verilmemesi için sık sık mail kutularını kontrol

etmelerin önermekteyiz.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven