3065 sayılı KDVK’nun 13/1-d md hükmüne göre yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere işbu belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Yine, 3065 sayılı KDVK’nun 16/1-a maddesinde ise, yurt içi teslimleri KDV’den istisna olan mal ve hizmetlerin ithalinin de KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belgede yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların yurt içi teslimleri ile ithali KDV’den istisna bulunmaktadır. İstisna kapsamında, belge kapsamındaki makine ve teçhizatlar girmektedir.

Makine ve teçhizatlar 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.(1)

Bu durumda, makine ve teçhizatın amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal yada hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir. Sektörlerin yapısı itibariyle üretimin yanı sıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda da kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmeyecektir.

Tüketim malzemeleri ve yedek parçaları ile hizmet üretiminde direkt ve zorunlu olarak kullanılanlar haricindeki muhtelif masa, sandalye, dolap vs. demirbaşlar makine ve teçhizat sayılmaz ve istisnadan faydalanılmaz.

Taşıt araçları makine ve teçhizat kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları istisnadan istifade eder.

Diğer taraftan, hastanelerle ilgili yatırımlarda kullanılacak ambulanslar istisnadan faydalandırılmaktadır.(2)

———————————-

[1]Bkz. ŞİBLİ Güneş, Temel Vergi Rehberi ve Revizyon, Suryay Yayınları, İstanbul, Mayıs 2011.

s.601

[2]Bkz. 97 Seri Nolu KDV Genel Tebliği. RG: 31.12.2005 gün ve 4 mük. sayı:26040. ve ayrıca

bkz. 74 Seri Nolu KDV GT.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven