Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş tarafından Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Teklifte yer alan vergi düzenlemeleri ile Merkez Bankası ile ilgili düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmektedir.
Vergi Düzenlemeleri
Cumhurbaşkanınca belirlenecek sektörlerde faaliyette bulunan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri için hasılat esaslı kazanç tespit yöntemi getirilmektedir. Buna göre bu mükelleflerin vergiye tabi kazançları hasılatlarının %10’u olarak belirlenebilecektir.
Hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkların sadece %1 oranında vergi ödenmek suretiyle kayıt altına alınmasına yönelik varlık barışı benzeri af düzenlemesi tekrarlanmaktadır.
Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde mevcut bir soruşturma, kovuşturma kapsamında bulunan veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen veya müsadere kararı henüz verilmemiş olan kara ulaşım araçlarının ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV tutarının %25’nin ödenmesi halinde araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilemeyeceği, mevcut el koyma kararlarının kaldırılacağı, el konulan aracın sahibine iade edileceği hükme bağlanmaktadır.
Bankacılık Kanuna geçici bir madde eklenmekte, bankaların ve finansal kuruluşların kredi alacaklarının çerçeve anlaşmalar ile yapılandırılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu çerçevede yapılacak yapılandırma işlemleri harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden, alacaklı kuruluşlar tarafından yapılacak tahsilatlar BSMV den, kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan istisna tutulacaktır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi çerçevesinde bankaların veya finansal kuruluşların kanuni takibe aldıkları alacaklarla ilgili olarak elde ettikleri gayrimenkuller için öngörülen gayrimenkul satış kazancı istisnasının kanuni takibe alınmayan alacaklar nedeniyle elde edilen taşınmazlar için de uygulanmasının önü açılmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerin devri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın KDV’den istisna edilmektedir. Yapılandırma çerçevesinde tahsilinden vazgeçilen alacaklar alacaklı için değersiz alacak olarak dikkate alınabilecek vergiye tabi kurum kazancından indirilebilecek, buna karşılık borçlu bakımından vazgeçilen alacak olarak vergiye tabi kurum kazancına eklenecektir.
Kurumlar vergisine geçici bir madde eklenmesi öngörülmekte olup proje bazlı destekten yararlanması kabul edilmiş elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarının, bu araçların satışı nedeniyle vergi dairesine ödenmiş olan ÖTV tutarları dikkate alınarak, nakden veya vergi borçlarına mahsuben kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmaktadır. Dolayısıyla bu araçların satışından bir kazanç elde edilmemiş olsa bile Devletin taahhüt ettiği yatırıma katkı tutarını araç satışına paralel olarak üretici firmaya nakden ödenmesinin önü açılmaktadır.
Yurtdışına çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye çıkarılmakta ve bu tutarın 15 TL’yi aşan kısmının Bütçeye, 15 TL’lik kısmının ise Toplu Konut İdaresine aktarılması öngörülmektedir.
Merkez Bankası Düzenlemeleri
Merkez Bankası Kanununun 4. maddesinde Merkez Bankasının “Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek” yönündeki yetkisi “Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek” şeklinde değiştirilmekte, dolayısıyla karşılık ve disponibilite belirlemede sadece yükümlülükler değil diğer bazı kalemlerin de dikkate alınabilmesine imkan sağlanmak istenmektedir. Ayrıca bankalar ve Merkez Bankasınca uygun görülen diğer mali kuruluşların da sadece yükümlülükler esas alınarak değil bilanço içi veya bilanço dışı diğer kalemleri de dikkate alarak karşılık ayıracakları hükme bağlanmaktadır.
Merkez Bankası kârının dağıtılması ile ilgili 60. maddede yer alan %20 oranında ihtiyat akçesi ayırma zorunluluğu tamamen kaldırılmakta ve maddeye eklenen yeni fıkra ile son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç tüm birikmiş ihtiyat akçelerinin genel kurul kararı aranmaksızın hazineye aktarılması hüküm altına alınmaktadır. Dolayısıyla Merkez Bankası %10 oranında ayırabileceği (fevkalade) ihtiyat akçesini sadece bir yıl süre ile bilançosunda tutabilecektir. İhtiyat akçelerinin bilançoda birikmesi artık mümkün olamayacaktır.

Ayrıca Merkez Bankası Kanununa eklenmesi öngörülen bir geçici madde ile Merkez Bankası bilançosunda birikmiş ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın kârından ayrılmış kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye aktarılması hükme bağlanmaktadır.
Bülent Taş
vergialgi.net