Vergi İncelemesi, Karşıt İnceleme, Karşıt Tespit ve Ön İnceleme kavramlarıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu kavramlar birbirleriyle ilgili olmakla birlikte farklı vardır ve bu nedenle de farklı usule uyularak gerçekleştirilen çalışmalardır.
Tümü vergi incelemesine yetkili Vergi Müfettişleri tarafından yerine getirilen Vergi İncelemesi, Karşıt İnceleme, Karşıt Tespit ve Ön İnceleme çalışmalarında uyulması gereken çalışma usulü ile yapılan çalışmanın ne şekilde tamamlanıp sonuçlanacağı konusunu makalemizin oluşturmaktadır.
VUK’un 135. maddesine göre vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Kanun’un 137. maddesine göre ise bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler.
Vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Beyan esasına dayalı olan vergi sistemlerinde vergi incelemeleri ve/ya daha kapsamlı olarak vergi denetimleri, sistemin sağlıklılığının kontrolü bakımından bir sigorta olarak yaşamsal öneme sahiptir. Devlet, vergi denetimleri ile beyan sistemini kötüye kullanan mükellefleri yakalamayı ve cezalandırmayı amaçlar. Vergi denetimlerinin etkinliği ve verimliliği bu amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlar(1).
Vergi incelemesi sırasında uyulması gereken hususlar VUK’un 140. maddesinde belirtilmiştir. Mükellefin mülkiyet hakkını doğrudan ilgilendiren vergi incelemesinin ayrıntılı olarak belirlenmiş usul düzenlemelerine uyularak yapılması, mükellef hakları bakımından da önemlidir. Vergi incelemelerinin mükellef hakları da gözetilerek gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikte ayrıntılı olarak vergi incelemesinin çeşitli aşamalarında uyulması gereken usul konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymak zorundadır:
– İncelemeye tabi olana, incelemenin konusu işe başlamadan önce açık olarak izah edilir.
– İnceleme esas olarak mükellefin işyerinde, mükellef onaylarsa inceleme elemanının çalışma ofisinde yapılır. İncelemenin mükellefin işyerinde yapılması durumunda mükellefin izni olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaz.
– İnceleme elemanının çalışma ofisinde yapılan incelemelerde gerek görülen defter ve belgeler mükelleften yazıyla istenir, verilmesi durumunda teslim alınan defter ve belgeler için “Tutanak” düzenlenir. İnceleme sonunda defter ve belgelerin geri verilmesi için de bir “Tutanak” düzenlenir.
– Vergi incelemesine başlanıldığı hususunda bir “İncelemeye Başlama Tutanağı” düzenlenir. Tutanağın bir örneği inceleme elemanının bağlı olduğu birime, bir örneği ilgili vergi dairesine ve bir örneği de birlikte tutanak düzenlenen mükellefe veya vekiline verilir.
– İnceleme sırasında gerekli görülen hususları tespit altına almak için “Tutanak” düzenlenir. Düzenlenen tutanakların birer örneği mükellefe verilir.
– Düzenlenen tutanaklardaki tespitler konusunda mükellefin herhangi bir itirazı veya değerlendirmesi varsa bunlara tutanakta yer verilir. İnceleme elemanlarının yaptıkları incelemelerde her zaman gerçeği ve sadece gerçeği ortaya çıkarma görev, sorumluluk ve yükümlülüğü vardır. Bunun sağlıklı olarak sonuçlanması ise, tutanak aşamasında mükellefin inceleme elemanının tespitlerine karşı itirazlarının ve değerlendirmelerinin özgür biçimde dile getirilmesine ve tutanağa konulmasına olanak sağlanması ile mümkündür(2).

– İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir belge nezdinde inceleme yapılana verilir. İnceleme sonunda yazılan raporun bir örneğinin mükellefe tebliğ edilmesi bu belge yerine geçer.
– İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam incelemede en fazla bir yıl, sınırlı incelemede ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Vergi incelemesinin süresinde bitirilememe nedenleri ve ek süre verildiği bilgisi vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından mükellefe bildirilir.
– İnceleme sonunda yapılacak tarhiyatla ilgili olarak vergi ziyaına neden olunan hususları tespit etmek için düzenlenen tutanağı mükellef imzalamaktan çekinirse, alınmış olan defter ve belgeler inceleme sonucunda tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. Mükellefler suç delili olmayan defter ve belgeleri, bu tutanakları imzaladıklarında her zaman geri alabilirler.
Yukarıda, vergi incelemesinde uyulması gereken usule ilişkin en temel olanları sıralanmıştır. Bunların dışında inceleme elemanlarının vergi incelemesisırasında uymaları gereken işlem aşamaları ve bu aşamalara ilişkin uyulması gereken usul düzenlemeleri de Yönetmelikte şu başlıklarla belirlenmiştir:
– İşe başlama ve incelemeye hazırlık,
– İnceleme dosyası,
– İncelemeye başlama,
– Kimlik ibrazı,
– Vergi mahremiyetinin korunması,
– Raporların mevzuata uygun olması,
– Vergi inceleme raporlarının ilgili komisyona gönderilmesi,
Anlaşılacağı üzere vergi incelemesinin mükellefin Anayasa ile koruma altında olan kişilik hakları ve mülkiyet hakları alanlarına müdahale niteliğinde özelliklere sahip olması nedeniyle vergi incelemesi sırasında uyulması gereken ayrıntılı usul düzenlemeleri söz konusudur. Bu nedenle vergi incelemesi, beyan edilen verginin doğruluğunu tespit ve bulunan matrah farkının tarhının sağlanması amacıyla yapılan, ayrıntılı olarak yapılmış usul düzenlemelerine uyularak mükellef nezdinde ve mükellefin bilgisi altında gerçekleştirilen bir çalışmadır.
B- KARŞIT İNCELEMEDE USUL
Karşıt incelemeler genellikle tamamlanmış bir vergi incelemesinde elde edilen sonuçlardan hareketle gerçekleştirilen vergi incelemeleridir. Karşıt inceleme; “bir mükellef nezdinde yapılmakta olan vergi incelemesinde iktisadi faaliyetlere ilişkin elde edilen bilgi ve bulguların, işlemin tarafı olan mükellef bakımından da vergi incelemesine konu edilmesi” olarak tanımlanabilir. Karşıt incelemede amaç; gerçek mahiyeti ortaya çıkarılan iktisadi işlemin incelenen mükellef dışında işlemin tüm tarafları bakımından da dikkate alınmasının sağlanmasıdır.
İktisadi faaliyetlere ilgili vergilendirmeyi etkileyen tespitlerin tam olarak hüküm ifade edebilmesi için işlemin tüm tarafları hakkında vergi incelemesi yapılması gerekir. Karşıt inceleme yoluyla örneğin bir mükellef bakımından hesaplanan KDV tutarı hesaplanırken işlemin tarafı olan mükellefler bakımından da yüklenilen KDV tutarı, iade ya da mahsup edilecek KDV tutarı doğru olarak belirlenmiş olacaktır. Gelir veya Kurumlar Vergisi incelemelerinde bir mükellef bakımından hasılat tutarı hesaplanırken işlemin tarafı olan mükellefler bakımından da kabul edilen ya da edilmeyen gider tutarı doğru olarak belirlenmiş olacaktır.
Vergi incelemesi yapma konusunda idarenin sahip olduğu yetki, sınırsız bir yetkidir. İdare yetkisini neden kullandığı konusunda bir açıklama yapmaya zorunlu değildir. Bununla birlikte bir mükellef hakkından vergi incelemesine başlanması bakımından idareyi harekete geçiren farklı unsurlar vardır. Yoklama, diğer kurumlardan gelen talep, ihbar ve şikayet bunların başında gelmektedir. Karşıt inceleme için harekete geçirici unsur diğer bir vergi incelemesinde tespit edilen ve rapora dahil olan hususlardır.
Karşıt inceleme bir vergi incelemesi olduğu için usul olarak bir farklılığı yoktur. Karşıt incelemede işe başlama, incelemeye başlama, çalışma yeri, defter ve belgelerin alınması, düzenlenecek tutanaklar, incelemenin tamamlanması ve mükellefe bilgi verilmesi gibi tüm usul düzenlemelerine uyulması gerekir.
C- VERGİ İNCELEMESİ VE KARŞIT İNCELEMEDE DÜZENLENECEK RAPOR
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nin “Vergi Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 38. maddesinde yer alan düzenlemelere göre;
a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak,
h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
ı) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak,
Vergi Müfettişlerinin görevleri arasındadır. Aynı Yönetmeliğin “Çalışma Sonuçları ve Raporlar” başlıklı 56. maddesinde Vergi Müfettişleri’nin yaptıkları çalışmaların sonucunda düzenleyecekleri raporlar sayılmıştır. Buna göre vergi incelemesi sonucunda “Vergi İnceleme Raporu” ve gerekli durumlarda Vergisuçu raporu düzenlenecektir. Karşıt inceleme de bir vergi incelemesi olduğu için, karşıt inceleme sonucunda “Vergi İnceleme Raporu” düzenlenir.
III- KARŞIT TESPİT VE ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI
Vergi mevzuatımızda “Karşıt Tespit ve Ön İnceleme” konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, “Karşıt Tespit ve Ön İnceleme” çalışmalarını gerçekleştiren Vergi Müfettişlerinin uymaları gereken esas ve usul konusundaki düzenlemelerin içerisinde bu konularda yapılmış bazı açıklamalar bulunmaktadır. “Karşıt Tespit ve Ön İnceleme” çalışmalarının kapsamı ve uyulacak usul konusundaki belirsizliklerin açıklığa kavuşması ve vergiincelemesinden farklarının ortaya çıkması amacı çerçevesinde söz konusu düzenlemelere aşağıda kısaca değinilmiştir.
A- KARŞIT TESPİT KONUSUNDAKİ DÜZENLEMELER
Mükellefler hakkında yapılacak karşıt tespit çalışmalarının yapılmasında izlenecek usul konusunda ayrıca VDK Başkanlığı tarafından yayınlanan “Vergiİncelemeleri İle İlgili Bilgi Taleplerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge”(3) ile düzenlemeler yapılmıştır. Yönerge’de “Karşıt Tespit”, “bir mükellef nezdinde yürütülmekte olan vergi incelemesi sırasında, mükellefin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla başka mükellefler nezdinde yapılması öngörülen ve vergi incelemesi yapılmasını gerektirmeyen tespit ve kayıt kontrolü mahiyetindeki işlemler” olarak tanımlanmıştır. Öte yandan iş yükünün fonksiyonel dağılımı, denetim gücünün etkin kullanılması ve vergi incelemelerinde gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla VDK Başkanlığı tarafından yayınlanan “Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi” ile karşıt tespitin yapılmasında uyulacak ilkeler belirlenmiştir. Buna göre mükellef nezdinde yürütülmekte olan vergi incelemesi sırasında, mükellefin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla başka mükellefler nezdinde yapılması öngörülen ve vergi incelemesi yapılmasını gerektirmeyen tespit veya kayıt kontrolü mahiyetindeki işlemler bizzat vergi incelemesini yapan Vergi Müfettişi tarafından yapılacaktır. Ancak, karşıt tespit yapılacak mükellefin farklı bir ilin mükellefi olması durumunda tespit, vergi incelemesi yapan Vergi Müfettişi tarafından değil, mükellefin bulunduğu ilde görev yapan bir Vergi Müfettişi tarafından, esas incelemenin bitirilme süresi de dikkate alınarak öncelikli işler kapsamında tamamlanır.
B- KARŞIT TESPİTTE İZLENECEK USUL
“Vergi İncelemeleri İle İlgili Bilgi Taleplerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde, Vergi Müfettişlerinin vergiinceleme görevleri sırasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapacakları bilgi taleplerinde izleyecekleri usulün yürütülen vergiincelemelerine ilişkin karşıt tespitlerde de geçerli olduğunu belirlemektedir. Buna göre karşıt tespit çalışmalarında, bilgi isteme çalışmalarında izlenmesi gereken usul izlenecektir. Aynı Yönergeye göre istenecek bilgi, VUK’un 148 ve 256. maddelerine göre istenilecek açıklama, beyan, ifade, bildirim ve bunlara ilişkin her türlü karar, kayıt, veri, belge, defter ile elektronik bilgi ve kayıtları ifade etmektedir.
VUK’un “Bilgi Verme” başlıklı 148. maddesine göre, Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. İstenen bilgiler için yazılı olarak uygun bir süre verilir. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. “Bilgi Vermekten İmtina Edememek” başlıklı 151. maddeye göre ise kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten çekinemezler.
VUK’un “Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti” başlıklı 256. maddesine göre Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257. madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar.
Yukarıda yer alan düzenlemeler ışığında, Yönergeye göre Vergi Müfettişleri’nin isteyecekleri bilginin, sadece yürüttükleri vergi incelemeleri ile ilgili olması gerektiği gibi, bilgi istenen kişi ve kurumlar da, bu bilgileri yasal olarak temin etmek ve inceleme için vermek zorunda olan kişi durumunda olmalıdırlar. VergiMüfettişleri’nin bilgi talebi ile ilgili yazılarında, hakkında bilgi istenen kişilerin vatandaşlık veya vergi kimlik numarası, unvanı, adresi, bilgi istenen kurum, istenen bilgi, bilgi talebine cevap verme süresi, iletişim bilgileri ve cevap verilememesi halinde öngörülen müeyyidelere ilişkin somut unsurları içermelidir. İstenen bilgilerin sözlü olarak verilmesi halinde, verilen bilgiler gerek duyulursa bir tutanak ile yazılı hale getirilmelidir. Kâğıt ortamında yazılıp usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş bilgi isteme yazılarında, bir kısım bilgilerin elektronik posta ile gönderilmesini istenebilir. Elektronik posta yoluyla bilgi talebi veya temininde Başkanlıkça Vergi Müfettişine verilmiş bulunan elektronik posta adresi kullanılmalıdır.
Bilgi isteme konusunda yukarıda belirtilen usul düzenlemeleri, karşıt tespit çalışmalarında da uyulması gereken düzenlemelerdir. Mükellefin nezdinde gerçekleştirilecek olan karşıt tespit çalışmalarıyla ilgili olarak talep edilen bilginin verilmemesi halinde, ilgili mükellef nezdinde bilgi vermemeye ilişkin gerekli cezai müeyyide uygulanır. Bilgi istemeden farklı olarak karşıt tespit çalışmalarında istenen bilgilerin elde edilememesi durumunda Yönergede VergiMüfettişinin Grup Başkanlığından mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmasını talep edebileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Vergi incelemesiyoluyla erişilmek istenen bilgiye kolaylıkla ulaşılabilme olasılığı nedeniyle Vergi Müfettişine inceleme talep edebilme olanağı tanındığı düşünülmektedir.
C- ÖN İNCELEME KONUSUNDAKİ DÜZENLEMELER
VDK Başkanlığı tarafından yayınlanarak 16.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren “İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” ile vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetler ile inceleme talepleri üzerine VDK bünyesinde gerçekleştirilecek işlemler belirlenmektedir. Buna göre VDK’ya ulaşan ihbar ve şikayetler ile inceleme talepleri esas olarak “İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonları” tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Yönerge’nin “Karar Türleri” başlıklı 10. maddesinde bu komisyonlar tarafından alınacak karar türleri arasında, “Ön inceleme, araştırma yapılması” da sayılmıştır. Yönerge’nin “Çalışma Usul ve Esasları” başlıklı 11. maddesinde ise, Komisyonların incelenecek mükellef, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, inceleme dönemi, konusu, kapsamı ile incelenecek vergi türleri net olarak tespit edilemeyen hususlar için “Ön inceleme ve araştırma” yapılmasına karar verebileceği belirtilmiştir. Komisyonun bu kararı gereğince yapılan “Ön inceleme ve araştırma” sonucunda düzenlenen rapor veya yazı yine aynı Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
D- ÖN İNCELEMEDE İZLENECEK USUL
Ön inceleme çalışmalarında izlenecek usul konusunda gerek “İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” gerekse “İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Genelgesi” ile yapılmış bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanaatimizce “Ön İnceleme” çalışması “Karşıt Tespit” çalışmasından biraz farklı olmalıdır. Karşıt tespit çalışması sırasında hakkında tespit yapılacak mükelleften yazıyla bilgi istenmesi söz konusu iken, ön inceleme çalışmaları esas olarak mükellefin bilgisi dışında yürütülür. “Ön İnceleme” çalışmasında ilk olarak “İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonu” tarafından talep edilen ön inceleme çalışmasına dayanak oluşturan bilgi ve belgeler değerlendirilir. Ayrıca mükellef hakkında vergi dairesi kayıtlarında mevcut olan bilgiler de değerlendirmeye tabi tutulur. Bu bilgilerin incelemeye gerek olup olmaması konusunda karar vermeye yeterli görülmemesi durumunda harici bilgiler elde edilmeye çalışılır.
“Ön İnceleme” çalışmaları bir “ihbar” ya da “inceleme talebi” nedeniyle yapılmakta olduğu için mükellefin bilgisine başvurulmadan yapılmaktadır. “Ön İnceleme” çalışmasında, mükellefin bilgisine başvurmaksızın elde edilen harici bilgiler değerlendirilmek suretiyle mükellef hakkında vergi incelemesiyapılmasına gerek olup olmadığı konusunda bir kanaate varılmaya çalışılmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda bir vergi ziyaının varlığı konusunda kanaate ulaşılması durumunda vergi incelemesi yapılması yönünde görüş belirtilmektedir.
E- KARŞIT TESPİT VE ÖN İNCELEMEDE DÜZENLENECEK RAPOR
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nin “Vergi Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 38. maddesinde yer alan düzenlemelere göre;
a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak,
h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
ı) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak,
Vergi Müfettişlerinin görevleri arasındadır. Aynı Yönetmeliğin “Çalışma Sonuçları ve Raporlar” başlıklı 56. maddesinde Vergi Müfettişlerinin yaptıkları çalışmaların sonucunda düzenleyecekleri raporlar sayılmıştır. Buna göre vergi incelemesi sonucunda Vergi inceleme raporu ve gerekli durumlarda Vergisuçu raporu düzenlenecektir. Yönetmeliğin 59. maddesine göre bu Yönetmelikte sayılan rapor türleri kapsamına girmeyen konularda Görüş ve öneri raporu düzenlenecektir.
Bu çerçevede, yürütülmekte olan bir vergi incelemesi sırasında, mükellefin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla, başka mükellefler nezdinde yapılması öngörülen ve vergi incelemesi yapılmasını gerektirmeyen “Karşıt Tespit” çalışmaları sonucunda işin mahiyetine uygun bir “Tutanak”düzenlenmesi söz konusudur. Kanaatimizce “Karşıt Tespit” çalışmalarıyla ilgili olarak da ulaşılan bilgilerin ayrıntılı olması durumunda bir “Görüş ve Öneri Raporu” düzenlenmesi mümkündür. Öte yandan “Ön İnceleme” ve araştırma çalışmaları sonrasında “Görüş ve Öneri Raporu” düzenlenecek ve bu rapor İhbar Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek inceleme yapılması konusunda son karar verilecektir.
IV- SONUÇ
Tümü vergi incelemesine yetkili Vergi Müfettişleri tarafından yerine getirilen Vergi İncelemesi, Karşıt İnceleme, Karşıt Tespit ve Ön İnceleme çalışmaları, aralarında usul farklılıkları olan ve bu nedenle uyulması gereken çalışma usulü ile çalışma sonucunda düzenlenecek raporlarda farklılıklar olan çalışmalardır.
Vergi İncelemesi ve Karşıt İnceleme çalışmaları VUK’un 135 ve izleyen maddelerine ve Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan düzenlemelerle belirlenmiş usule uyularak gerçekleştirilir. Buna göre Vergi İncelemesi ve Karşıt İnceleme sonucunda “Vergiİnceleme Raporu” ve gerekli durumlarda Vergi suçu raporu düzenlenir.
Vergi incelemesine yetkili Vergi Müfettişleri tarafından yerine getirilen “Karşıt Tespit ve Ön İnceleme” çalışmaları ise vergi incelemesinden farklı çalışma usulleri içerisinde yürütülür ve tamamlanır. “Karşıt Tespit” çalışmaları VUK’un bilgi istemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde mükellefin nezdinde gerçekleştirilir ve talep edilen bilginin verilmemesi halinde ilgili mükellef nezdinde bilgi vermemeye ilişkin gerekli cezai müeyyide uygulanır. “Ön İnceleme”çalışması ise, mükellefin bilgisine başvurmaksızın elde mevcut olan ve harici bilgiler elde etmeye yönelik çalışmalar şeklinde gerçekleştirilir ve mükellef hakkında vergi incelemesi yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda bir kanaate varılmaya çalışılır. “Karşıt Tespit ve Ön İnceleme” çalışmaları sonucunda vergi inceleme raporu düzenlenmez, çalışmalar bir “Tutanak” ya da “Görüş ve Öneri Raporu” düzenlenerek tamamlanır.
     (·)         Bu yazıda yer alan görüşler tümüyle yazarına ait olup, hiçbir biçimde yazarın görev yaptığı Kurum’un görüşü olarak değerlendirilemez.
(1)         Ahmet EROL – Nergiz ELMAS, “Vergi İncelemesi Sürecinde Mükellef Hakları-II”, Yaklaşım, Kasım 2014, Sayı: 263
(2)         EROL – ELMAS, agm.
(3)         http://yalovasmmmo.org/dosyalar/duyurular/845vergi%20incelemeleri%20ile%20ilgili%20bilgi%20taleplerinde%20uyulacak%20usul%20ve%20esaslara%20ili%C5%9Fkin%20y%C3%B6nerge.pdf
Kaynak:Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi TAYFUN ŞAHİN