Vergi reformu 10 ayak üzerine oturtuldu. Ödeme gücüne göre vergi dönemi başlarken, Gelirler ve Kurumlar Vergisi tek yasada birleşiyor. Maktu vergiler, fiyatlar genel seviyesindeki değişime bağlı olarak artırılacak.
Ekonomi reformunun en önemli ayağı yeni vergi sisteminin çerçevesi Kalkınma Planı ile çizildi. Yeni vergi sistemine göre ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılıyor. Vergi sisteminde köklü bir revizyon öngören 10 ayaklı reform paketindeki önemli başlıklar yer alıyor. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Maktu vergiler fiyatlar genel seviyesindeki değişime bağlı olarak artırılacak. Mali disipline katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek.
MÜKELLEFE KORUMA GELİYOR
Gelir ve kurumlar vergisi tek yasada birleşiyor. Vergi tabanını genişleten, vergiye uyumu kolaylaştıran, yatırım ve üretimi destekleyen Gelir Vergisi Kanunu yasalaşacak. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi tamamlanacak. Mükellef haklarına yasal güvence geliyor. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek. İnteraktif vergi dairesi projesi ile tüm hizmetler elektronik ortamda sunulacak. Küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtları elektronik ortamda tutulacak.
ANALİZ MERKEZİ YOLDA
Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak yeni bir Vergi Usul Kanunu çıkarılacak. Vergi Veri Analiz Merkezi kurulacak. İhtiyaç duyulan vergi istatistiklerinin belirlenmesine yönelik etkin mekanizma kurulacak. Açıklayıcı vergi istatistikleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak.
Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde revizyona gidilecek. Doğrudan vergilerin gelir içindeki payı artacak. Bunun için kapsam, matrah, vergi oranları yeniden düzenlenecek. Gayrimenkul vergileri yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkul alımsatım değerinin belirlenmesi, beyanında yeni bir sistem devreye giriyor.
LÜKS ÜRÜNLERE İNCE AYAR
İthal, lüks ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanlara yönelik vergi düzenlemesi yapılacak. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Gelir idaresinin kurumsal kapasitesi artırılacak. E-fatura, e-defter uygulamaları sistemsel olarak geliştirilerek sahte belgeyle daha etkin mücadele edilecek.